Forsiden

Høringssvar fra Selvhjelp Norge

Dato: 30.09.2020

I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?

Felles svar på disse læringsutbyttene:

Kapittel 3. Læringsutbytte for kompetanseområdet barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

§ 7. Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, Bokstav H

§ 8. Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner – Bokstav G

Kapittel 4. Læringsutbytte for kompetanseområdet innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

§ 11. Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner – bokstav C

Ansatte i barnevernet utfører komplekse oppgaver som krever både teoretisk kompetanse og gode ferdigheter i å samtale med både barn og foreldre i utfordrende situasjoner. Det vil alltid være en diskusjon om hva som kan eller må læres i en utdanning, enten dette er på bachelor eller masternivå, og hva som først læres ute i yrkeslivet.

Erfaringer mellom teori og praksis der nye og komplekse problemer må møtes med nytenking er særlig et område der kunnskap om selorganisert selvhjelp blir et viktig supplement i forhold til andre teorier - læremål som er beskrevet. Det å kunne blir god på “menneske møte kompetanse” kan trenes opp ved å få muligheten til å lære, og få kunnskap om selvorganisert selvhjelp og hvordan denne kunnskapen kan bidra til at mennesker som bruker tjenester fra barnevernet tar tak i egne ressurser.

Bevistholdning til erfaringskunnskap er derfor en viktig ressurs i arbeidet mellom hjelper og bruker av ulike tjenester. Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsforståelse er en tilvekst i arbeidet for å utvikle velferdssamfunnet og bidra til å løfte det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet studentene skal ha kunnskap om. Dette vil videre styrke muligheten for at selvorganisert selvhjelp skal være en naturlig del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet studentene har kunnskap om. Denne kunnskapen er særlig relevante på barnevernområdet, da det kan være vanskelig å forstå teoretisk opplæring uten å ha konkret erfaring med alle hensyn som må tas overfor brukere av tjenesten barnevernet.

Selvhjelp Norge mener derfor en viktig kompetanse er utelatt under disse læringsmålene og ikke i tråd med brukerens behov for kunnskap om selvorganisert selvhjelp i fremtiden.

Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til forskrift? I så fall hvilke?

I både bachelor og masterprogrammet i barnevernsarbeid er kunnskap om selvorganisert selvhjelp utelatt. Dette er en kunnskap som bygger på erfaringsbasert kunnskap, og som kan bidra til å styrke andre hjelpetilbud i barnevernet. Når brukeren av tjenester selv må bidra meg egenerfaringer og egne ressurser for at “hjelpen” skal bli best mulig. For å få dette til har vi skissert et forslag til hvordan kunnskapen- læringsutbytte kan bygges opp.

Studieemne: Selvorganisert selvhjelp

Emneplan:

Nasjonal plan for selvhjelp (IS- 2168)

Erfaringsbasert kunnskap

Selvhjelpsforståelsen

Egenkraftmobilisering

Ressursmobilisering

Etikk og holdninger

Menneskesyn

Metodikk

Forskning på selvorganisert selvhjelp

Selvorganiserte grupper

Rammer og prinsipper for gruppesamtalen

Selvhjelp i et samfunnsperspektiv

Kunnskap:

Studenten har bred kunnskap om selvorganisert selvhjelp, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder

Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid om selvorganisert selvhjelp

Kan oppdatere sin kunnskap innenfor emne selvorganisert selvhjelp

Har kunnskap om selvorganisert selvhjelp historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Kan anvende faglig kunnskap om selvorganisert selvhjelp på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger, og gjøre rede for sine valg

Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved bruk av selvorganisert selvhjelp og justere denne under veiledning

Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og knytte dette til en problemstilling.

Kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse:

Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Kan formidle sentralt fagstoff om selvorganisert selvhjelp som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn innenfor selvorganisert selvhjelp og gjennom dette bidra til god utvikling av praksis