Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 20.09.2021

· Historisk vektlegger sykepleieutdanningen i stor grad «omsorg». Det er viktig å hele tiden reflektere rundt hvordan omsorg som en overordnet verdi innvirker på recoveryprosessen og ressursmobilisering. Her kan det være verdikonflikter.

· Savner at læringsutbyttene kobles tettere på konkrete læringsmål som for eksempel somatisk helse, tenke helhetlig, komorbiditet, innhold i pakkeforløpene mm. Utydelighet kan bidra til at man får en uønsket variasjon i kvaliteten på utdanningen.

· Foreslår at det etableres en svært konkret veileder for de som veileder masterstudentene for å demme opp for uønsket variasjon

· I høringsbrevet under pkt 2 (formål) blir ord som «mestring» benyttet. Blir lett noe intetsigende, forslår i stedet ord/begrep som «helsekompetanse» som omfatter flere nødvendige aspekter for å ivareta og bedre helse. For å kunne styrke pasienten i eget liv er det helt nødvendig at sykepleiere og andre som behandler pasienter innenfor psykisk helse, rus og avhengighet forstår viktigheten av å øke pasientens helsekompetanse for å støtte pasienten i å ta ansvar for eget liv og slik at de evner å gjøre det

· Helse bør forstås som et vidt begrep og kan med fordel synliggjøres i forskriftene, for eksempel ved at fysisk aktivitet og ernæring tydeliggjøres, likeledes sykepleiers ansvar for å tenke helhetlig rundt også disse temaene

· Sykepleiere er viktige og det kan med fordel ytterligere understrekes/tydeliggjøres at de kommuniserer med alle andre involverte yrkesgrupper. Det er en kjensgjerning at en stor andel av pasientgruppen har sammensatte behov og kan ha mange «hjelpere». Sykepleiere er således ikke enerådende eller bidrar til å styrke pasienten på egenhånd så kommunikasjon mellom alle hjelpere er vesentlig, likeledes at sykepleier bidrar til/tar ansvar i slike situasjoner