Høringssvar fra Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan

Dato: 20.09.2021

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en pådriver for en solidarisk og ansvarlig ruspolitikk. Vi jobber sammen med våre 35 medlemsorganisasjoner for å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Vi takker for muligheten til å gi innspill til høringen.

Actis har valgt å gi et samlet høringssvar på de to retningslinjene, nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, da de har mange likheter.

Actis har følgende innspill:

I hvilken grad vurderes læringsutbyttebeskrivelsen i utkastet til forskrift å dekke behovet for kompetanse i tjenestene?

Læringsutbyttebeskrivelsene vurderes til å være dekkende for behovet for kompetanse innen psykisk helse, rus og avhengighet i tjenestene. Behovet for sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helse- og rusutfordringer er stort. I 2020 hadde Norge de høyeste overdosedødsfallene på over tjue år. Pasientene som er i LAR-behandling lever stadig lenger og det er ventet en større gruppe eldre pasienter i LAR behandling med sammensatte behov i årene fremover. Dette er også en gruppe pasienter med flere risikofaktorer både psykisk og somatisk slik at LAR behandlingen må ta høyde for at det ikke bare er avhengigheten som må behandles. Vi trenger en helsetjeneste med kompetanse innen psykisk helse, rus og avhengighet for pasienter i alle aldre, og spesielt i sårbare overganger fra helsetjenesten for barn og unge – til helsetjenesten for voksen. Det er i overgangen hjelpen svikter. Dette gjelder likeså vel i kommunene som i spesialisthelsetjenesten.

I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med brukernes syn på fremtidige behov for kompetanse i tjenestene.

Actis har ingen innspill til dette punktet.

Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonenes behov for autonomi (mulighet for lokal tilpasning)?

Actis har ingen innspill til dette punktet.

Formålet med forskriften er å sikre at kandidater med samme utdanning får felles sluttkompetanse uavhengig hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Hvordan vurderes dette å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?

En felles sluttkompetanse er viktig for å kvalitetssikre utdanningen og sikre en nasjonal standard uavhengig av geografisk tilknytning og utdanningsinstitusjon. Actis viser til NSFs innspill med oppfordring til samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjonene for å sikre et utdanningstilbud med likeverdig og tilstrekkelig kompetanse.

Er det innhold som bør legges til eller forsterkes i utdanningen?

Utdanningen bør i større grad inkludere menneskets sosiale og kulturelle sammenheng i en videre forståelse av kropp, helse, samhørighet og fellesskap som er ulik i ulike kulturer og samfunn. Betydningen av sosial ulikhet relatert til befolkningens helse bør også komme tydeligere frem. I forlengelse av dette bør det også tydeliggjøres de ulike formene for avhengighet og hvordan avhengighet utvikles, også sett i lys av ulike kulturer og samfunn. Ivaretakelse av, og pårørendes rolle, spesielt barn og unge som er pårørende bør forsterkes.

Er det innhold som bør tas ut eller nedtones i utdanningen?

Actis har ingen innspill til dette punktet.

Praksisstudier kan beskrives i forskriften, men skal da beskrives på et overordnet nivå. Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Er beskrivelsen av praksisstudiene hensiktsmessig beskrevet, både i innhold og omfang?

Det bør stilles et generelt krav om at veileder i praksis har mastergrad innen psykisk helse og/eller rusrelatert arbeid, og kan vise til veiledningskompetanse. Simulering kan ikke i tilstrekkelig grad erstatte praksis, og bør derfor komme som et tillegg og ikke som en erstatning til praksisstudier. Erfaring viser at det er i overgangen hjelpen oftest svikter og vi anser det derfor som hensiktsmessig at studentene får følge pasienter/brukere gjennom forløp på tvers av behandlingsnivå fra hjem til institusjon og tilbake.

Har du/dere andre innspill enn det dere allerede har gitt ovenfor?

Actis viser til høringssvar fra NSF. Spesialistsykepleiere med mastergrad innen psykisk helse og rus- og avhengighetsarbeid vil ha stor grad av selvstendighet og ansvar i pasientbehandlingen. For å oppnå forskriftens virkemidler og formål, støtter vi NSFs forslag om at sykepleiere med denne kompetansen kvalifiserer til spesialistgodkjenning.

Avhengighetsproblematikk inngår som et tema i utdanningen. Bør «avhengighet» inngå som en del av betegnelsen på utdanningen slik det nå er foreslått?

Avhengighet bør inngå som en del av tittelen på utdanningen siden avhengighet omfatter mye mer enn kun rusproblematikk. Avhengighetsproblematikk inkludert ulike avhengighetsformer/utfordringer har en klar sammenheng med psykisk helse- og rusutfordringer. Det kan innebære eksempelvis problematisk spilladferd/spillavhengighet, alkoholproblematikk, legemiddelavhengighet med påfølgende psykosomatiske symptomer som skal avdekkes, forklares og behandles med nødvendig og riktig helsehjelp.

Hvordan kan behovet for å styrke kunnskapen om kliniske studier ivaretas i retningslinjen?

Actis har ingen innspill til dette punktet.