Høringssvar fra Vernepleierforbundet i Delta

Dato: 18.09.2021

Vernepleierforbundet i Delta er en profesjonsorganisasjon som organiserer vernepleiere og vernepleierstudenter. Her er våre innspill til forslagene til nye forskrifter for utdanninger innenfor området psykisk helse, rus og avhengighet.

Først er det vesentlig å formidle at vi er positive til etablering og utvikling av utdanninger som gir mer kunnskap og kompetanse innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid. Det mener vi trengs.

Vernepleierforbundet reagerte allerede våren 2020 da det kom frem at departementet planla og å utvikle to utdanninger. En utdanning kun for sykepleiere som førte frem til en master, og en for sykepleiere og alle andre, men da en videreutdanning på 60 stp. Det forundret Vernepleierforbundet at man i 2020 valgte og anbefalte å diskriminere mellom viktige helseprofesjoner som yter tjenester sammen og på lik linje i kommuner og spesialisttjenestene.

Dette førte til at Vernepleierforbundet 30.04.20 valgte å sende brev til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og Helse- og omsorgsminister Bent Høye. I dette brevet ba vi om at masterutdanningen også burde åpnes for vernepleiere, da vernepleiere er autorisert helsepersonell som har kompetanse til å administrere medikamenter. Vernepleierforbundet har registrert FO sitt høringssvar og støtter i stor grad innholdet i dette høringssvaret.

Vi er enige i FO sitt forslag om at departementet tar et skritt tilbake og utarbeider nye retningslinjer for tverrprofesjonelle master- og videreutdanninger i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Det forundrer Vernepleierforbundet at departementet i 2021 legger opp til en monoprofesjonelle master, som vil underbygge en skjevhet mellom profesjonsstatusen innen området psykisk helse-, rus- og avhengighet.

Akkurat som FO skriver i sitt høringssvar er det uklart for Vernepleierforbundet hvorfor den foreslåtte masterutdanningen er eksplisitt for sykepleiere, spesielt når det er svært lite i de foreslåtte læringsutbyttebeskrivelsene som er spesifikt rettet mot denne gruppen.

Videre er somatisk helse som fordypningstema nesten fraværende i læringsutbyttene. Dette til tross for at selve grunnlaget for utdanningen er manglende kunnskap om somatikk for disse pasientgruppene. Videre er de fleste av de andre læringsutbyttebeskrivelsene sosialfaglige i sitt uttrykk, noe som underbygger vår påstand om at dette bør være en tverrprofesjonell masterutdanning. Vi stiller derfor spørsmål om det er en målsetting for regjeringen at sykepleiere skal ivareta de sosialfaglige utfordringene i feltet? Det ville i så fall være svært uheldig.

Vernepleierforbundet kan ikke se at innholdet i forskriften for masterutdanning tilsier at den kun skal være for sykepleiere. Det er andre helse- og sosialfaglige utdanninger som har somatikk i sin grunnkompetanse, som for eksempel vernepleiere. Vi lærer om somatikk i vår grunnutdanning, og er autorisert helsepersonell. En slik masterutdanning bør dermed være tilgjengelig for andre enn sykepleiere.

Vernepleiere er helsepersonell på bachelornivå og bør naturlig få innpass i en slik master, nettopp for å fremme tverrfagligheten. Med sin kunnskap om målrettet miljøarbeid, helhetlig tjenestetilbud og fokus på tjenestemottakerens styrker, vil vernepleieren bidra med viktige perspektiv inn i arbeidet.

Vi ser behovet for mer kompetanse på flere områder innenfor psykisk helse- og rusarbeid, men å etablere en egen masterutdanning for sykepleiere uten å ha likeverdige masterprogram for andre profesjoner vil være uheldig, da dette vil redusere karriere og utviklingsmulighetene for andre profesjoner. Det er tjenestemottakere som vil tape på dette.

· Vernepleierforbundet mener at tverrfaglighet er en forutsetning for gode tjenester, og dette bør speiles i opplæringen av personell til arbeid med psykisk helse og rus

· Vernepleierforbundet har fokus på tjenestemottaker og mener at helse er langt mer enn somatikk og medisiner – ref. «Hva er viktig for deg».

Vi mener at denne oppsplittingen er svært uheldig, da den heller ikke svarer opp det den var forespeilet å svare opp – at det trengtes mer somatikk inn i tjenestene. Under formålet med masterutdanningen som er beregnet på sykepleiere fremkommer følgende: «Formålet med utdanningen er å utdanne kandidater som skal gi spesialisert sykepleie». Det fremstår da som et paradoks at de fleste læringsutbyttebeskrivelsene er av sosialfaglig-, atferdsmessig- og pedagogisk karakter.

Vernepleierforbundet er svært bekymret for tverrprofesjonaliteten, og med denne masteren går vi enda et skritt i feil retning. Dette vil ikke komme pasientene innen psykisk helse, rus og avhengighetsproblematikk til gode, og vi ber derfor departementet om å revurdere de foreslåtte utdanningsløpene.

Med hilsen

Bjørn Harald Iversen

Vernepleierforbundet i Delta