Høringssvar fra Akershus universitetssykehus

Dato: 14.09.2021

Viser til deres høringsforslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning og videreutdanning for sykepleiere i psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid av 21.6.2021. Høringssvarene fra Akershus universitetssykehus fremkommer nedenfor. Ahus’ brukerutvalg har et eget høringssvar, dette finnes vedlagt.

Høringsspørsmål for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

1 Hvordan vurderes den tverrfaglige videreutdanningen på 60 studiepoeng i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid samlet sett å dekke kompetansebehovene i tjenestene på disse fagområdene? Vi ber særlig tjenestene gi innspill på dette spørsmålet.

- Ahus mener det er viktig å sikre dybdekompetanse knyttet til spesifikke helseutfordringer som skal løses i spesialisthelsetjenesten, bl.a. somatiske helseproblemer, psykofarmaka og levevaner.

5 Er det innhold som bør legges til eller forsterkes i utdanningen? i så fall hva:

- Ahus mener kandidaten bør få kunnskap om innholdet i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus, for bedre å kunne forstå pasientforløp på tvers av tjenestenivåer og sektorer, samt tilegne seg kunnskap om helsefelleskapene.

7 Praksisstudier kan beskrives i forskriften, men skal da beskrives på et overordnet nivå. Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Er beskrivelsen av praksisstudiene hensiktsmessig beskrevet, både i innhold og omfang?

- Det fremgår av forslaget til forskrift at praksisstudier er minimum fire uker totalt. Ahus mener dette bør økes og det bør presiseres at det skal være relevant praksis. Ferdighetstrening og veiledningsgrupper bør ikke inngå i praksisperioden, men komme i tillegg til praksisstudiene.

9 Hva bør betegnelsen på videreutdanningen være: a) Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid eller b) tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid?

- Ahus mener alternativ B, Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsmedisin, er å foretrekke.

10 Masterutdanningen for sykepleiere inneholder følgende to læringsutbyttebeskrivelser som blant annet tematiserer selvmordsatferd og overdosefare.

Kandidaten kan bruke relevante metoder for å avdekke, forhindre og redusere selvmordsatferd og overdosefare

Kandidaten har kompetanse, profesjonelt mot og kjenner sine profesjonelle grenser, samt ansvar, og kan bidra til at krevende livserfaringer som vold, overgrep, selvmordsfare og avhengighet, gis rom til å kunne erkjennes, deles og bearbeides

Bør denne tematikken også inkluderes i den tverrfaglige videreutdanningen?

- Ahus støtter at denne tematikken inkluderes i den tverrfaglige videreutdanningen av hensyn til det daglige tverrfaglige samarbeidet, hvor begge profesjonsgrupper bør og kan anses som like kompetente.

Høringsspørsmål til masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere

1 I hvilken grad vurderes læringsutbyttebeskrivelsene i utkastet til forskrift å dekke behovet for kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig tjenestene gi innspill på dette spørsmålet.

- Ahus mener det er viktig å sikre dybdekompetanse knyttet til spesifikke helseutfordringer som skal løses i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder blant annet somatiske helseproblemer, psykofarmaka og levevaner.

5 Er det innhold som bør legges til eller forsterkes i utdanningen? i så fall hva:

- Ahus mener kandidatene bør tilegne seg intensjonen i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus for bedre å kunne forstå pasientforløp, på tvers av tjenestenivåer og sektorer.

- Videre mener Ahus at kandidatene bør tilegne seg kunnskap om Helsefelleskapene

- Ahus mener forskriften har for snevert innhold på somatisk helse og livsstilssykdommer, og at dette med fordel kan forsterkes.

7 Praksisstudier kan beskrives i forskriften, men skal da beskrives på et overordnet nivå. Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Er beskrivelsen av praksisstudiene hensiktsmessig beskrevet, både i innhold og omfang?

- Ahus mener det er behov for å spesifisere at praksisstudier skal være relevant. Ferdighetstrening og veiledningsgrupper bør etter Ahus’ vurdering ikke inngå i praksisperioden, men komme i tillegg til praksisstudiene.

9 Avhengighetsproblematikk inngår som et tema i utdanningen. Bør "avhengighet" inngå som en del av betegnelsen på utdanningen slik det nå er foreslått?

- Ahus støtter at «avhengighet» inngår som en del av betegnelsen på utdanningen

Med hilsen
Akershus universitetssykehus HF

Øystein Mæland

Administrerende direktør

Knut Thomas Sjølie

Spesialrådgiver

Vedlegg