Høringssvar fra St Olavs hospital HF

Dato: 20.09.2021

HØRINGSSVAR TIL MASTER I PSYKSIK-, OG RUS- AVHENGIGHETSARBEID FOR SYKEPLEIER

Forslaget til forskrift som foreligger vurderes som godt.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St Olavs hospital har følgende kommentarer:

Spm 4

For å sikre at kandidatene ved de ulike utdanningsinstitusjonene får felles sluttkompetanse, er det viktig å være obs størrelsen på praksissteder og tilgang på kompetanse i utd.-inst.

Spm 5

Det bør sikres kunnskap om rusmidlenes effekt, abstinenser/abstinensbehandling, helsemessig risiko ved bruk av ulike rusmidler og rustrender.

Spm 8

· Ad §23 - Vi ønsker å bemerke at simulering og andre former for øvelser ikke kan erstatte praksis, det må evt komme i tillegg.

· I § 4, bokstav d., henvises det til kandidaten skal ha inngående kunnskap om akutt/intensiv sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet, samt relevant akuttmedisinsk kompetanse. Dette er et krevende mål som kan være vanskelig å oppfylle jfr. Spm 4.

· Det vises det til bruk av begrepet «avhengighetsarbeid» i overskriften og dokumentet. Vi foreslår at man sløyfer begrepet arbeid. Da blir det: Masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighet.

· Vi tenker at det er hensiktsmessig at masterutdanningen også i inkluderer vernepleierne ettersom de har akkurat de samme rollene i TSB og PH. Uhensiktsmessig med to ulike tilbud.

Spm 9

Ja, begrepet avhengighet bør inngå som en del av betegnelsen.

Høringssvar til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Forslaget til forskrift som foreligger vurderes som godt.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St Olavs hospital har følgende kommentarer:

Spm 1

Vi tenker videreutdanningen dekker kompetansebehovene i tjenestene godt.

Spm 4

For å sikre at kandidatene ved de ulike utdanningsinstitusjonene får felles sluttkompetanse, er det viktig å være obs størrelsen på praksissteder og tilgang på kompetanse i utd.-inst.

Spm 5

Vi tenker lengde på praksis burde vært lengre. Tilbake til 8 uker som det var tidligere.

Spm 7

Det må forventes at man skal ha utbytte på mer enn 1 læringsmål.

Spm 8

Det vises det til bruk av begrepet «avhengighetsarbeid» i overskriften og dokumentet. Vi foreslår at man sløyfer begrepet arbeid. Da blir det:

Videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighet.

Spm 9

Se svar på spørsmål 8.

Hvis vi kun kan velge av de to alternativene må det bli alternativ B.

Spm 10

Dette er svært viktige områder som absolutt bør inkluderes i videreutdanningen