Høringssvar fra Tvangsforsk

Dato: 20.09.2021

Høring masterutdanning psykisk helse og rus

TvangsForsk er et nettverk hvis hovedoppgave er å stimulere til forskning, fag- og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Fagrådet i tvangsforsk ønsker å to innspill til høringen; én knyttet til tvangsreduksjon og én om juridisk kunnskap.

Reduksjon av tvang er og har vært en sentral målsetting i psykisk helsevern. Denne målsettingen må gjenspeiles i disse masterutdanningene. Tvang nevnes enkelte steder i forslaget, men tvangsreduksjon er ikke nevnt. Det er sammenheng mellom kunnskap om tvangsreduksjon og tvangsreduksjon. Det er ingen slik sammenheng mellom kunnskap om tvang og tvangsreduksjon. Ved at tvang, men ikke tvangsreduksjon er spesifisert, bidrar ikke masterutdanningene til de politiske, faglige og etiske målsettingene om tvangsreduksjon.

Tvangsreduksjon kan innarbeides på flere måter. Det finnes bred kunnskap om hvordan tvang kan reduseres. Hvordan dette implementeres kan godt overlates til de ulike lærestedene. Kravet om kunnskap om tvangsreduksjon bør imidlertid innarbeides som et nasjonalt krav.

Det gjeldende forslaget stiller ulike krav til juridisk kunnskap. Det stilles høyere krav til juridisk kunnskap hos den tverrfaglige masterutdanningen enn hos den den sykepleiefaglige. Etter gjeldende lovverk er det vesentlige av vedtakskompetansen i psykisk helsevern plassert hos leger eller psykologer. I et slikt paradigme kan det gi mening å ikke vektlegge juridisk kunnskap hos andre grupper.

Helse- og omsorgsdepartementet har over flere år arbeidet med innføring av et nytt regelverk om tvang, Tvangsbegrensningsloven. Forarbeidene så langt tyder på at mer av vedtakskompetansen kan plasseres hos andre profesjonsgrupper enn legene. Det er derfor sannsynlig at personer med disse masterutdanningene vil fatte ulike tvangsvedtak. Selv om detaljene i regelverket fortsatt er uklart, vil alminnelige rettsprinsipper som legalitetsprinsippet, kontradiksjonsprinsippet, forholdsmessighetskrav, menneskerettslige rammer og saksbehandlingskrav som skriftlighet og forhåndsvarsel fortsatt være gjeldende under nytt regelverk.

For at personer med disse utdanningene skal kunne oppfylle funksjonen bør også kravene om juridisk kompetanse styrkes.