Høringssvar fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), NORCE Norwegian Research Centre AS

Dato: 13.09.2021

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), NORCE Norwegian Research Centre AS, takker for invitasjon til høring. NKLM bygger og formidler kunnskap om legevaktmedisin og overgrepsmottak. Vi er svært glade for at begge forskriftene omtaler læringsmål relatert til akuttmedisinsk kompetanse og at vold og seksuelle overgrep tematiseres. Rus, avhengighet, vold og seksuelle overgrep går ofte under radaren. Hos sårbare grupper, som eldre, personer med svekket kognitiv funksjon og personer med annen språklig og kulturell bakgrunn, kreves ekstra årvåkenhet og tilpasset kommunikasjon. Mange personer med psykiske lidelser eller rus- eller avhengighetsproblematikk, har opplevd traumer og er spesielt utsatte for overgrep. De har økt sykelighet og dødelighet sammenliknet med andre grupper. Det er derfor viktig at akuttmedisin, samt vold- og overgrepsproblematikk tas opp i begge utdanningene. Vi vil også støtte bruken av «avhengighet» i betegnelsen på utdanningene. Andre profesjoner, som medisin og psykologi, bruker begrepet «rus og avhengighet», og det er naturlig med en gjennomført bruk av begrepene på tvers av profesjonene.

Forslag til forskrift om masterutdanning for sykepleie er i hovedsak god. Læringsplanen fremstår som svært ambisiøs. For å tilrettelegge for enhetlig undervisning på tvers av læresteder vil vi anbefale en ny gjennomgang av læringsmålene for mer differensiert gradering av mestringsnivå. Alle kan ikke ha inngående kunnskap om alt. Noe må være viktigere enn andre ting. Masterutdanningen presenteres som en praksisrettet utdanning, og vi vil anbefale at kravene til vitenskapelighet nedtones noe. Tilsvarende er vi kritiske til at forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid, samt simulering, skal kunne erstatte klinisk praksis. Praksisen bør være klinisk rettet for å sikre utdanning av gode klinikere som har forståelse for og erfaring med pasientgruppene, kan tenke selvstendig og kan anvende forskningsbasert kunnskap i praksis.

I masterutdanningen for sykepleie savner vi tydeligere læringsmål om ferdigheter i identifikasjon og akutt håndtering av forverring ved kroniske tilstander og av et bredere sett av akuttmedisinske tilstander som kramper, abstinenser, sepsis, delirium, mv. Pasientgruppene har økt sykelighet og dødelighet, og en master bør speile dette. Sykepleierne må ha god nok kompetanse til å kunne fange opp og iverksette nødvendige tiltak ved alvorlige psykiske og somatiske symptomer. For å bidra til samordnede tjenester med god ressursutnyttelse, bør kunnskap om oppbygging av helsetjenestene være et eget læringsmål. Vi vil også nevne at når man har valgt å lage et eget læringsmål om at kandidaten skal kunne veilede pasienter og pårørende om hvordan psykisk uhelse, rus og avhengighet kan påvirke seksualitet, bør dette speiles med tilsvarende læringsmål for kunnskap. Dette læringsmålet bør blant annet dekke overgrep, risikoatferd og grensesetting.

Vi er mer skeptiske til beskrivelsen av den tverrfaglige videreutdanningen. Læringsmålene er teoritunge og mangler omtale av kjernekunnskap om psykisk og somatisk helse, samt rus- og avhengighet. Gitt den økte sykeligheten og dødeligheten i pasientgruppen og at mange forskjellige grunnutdanninger kvalifiserer for opptak, må man sikre at alle kandidatene har nødvendig basiskunnskap om psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk, samt somatikk. Læringsmålene bør inkludere kunnskap om akutte tilstander med fare for liv og helse, gjenkjenning av disse og førstehjelpstiltak. De to foreslåtte læringsmålene om hhv. å kunne håndtere selvmordsatferd og overdosefare, og det å kjenne egne profesjonelle grenser og kunne samarbeide tverrfaglig for å bidra til bearbeiding av krevende livserfaringer, bør inkluderes i beskrivelsen av videreutdanningen. Kandidatene bør også sikres klinisk erfaring med direkte kontakt med pasientgruppen. Praksisperioden bør derfor utvides til mer enn 4 uker og kun gjennomføres steder der man får direkte erfaring med pasientgruppen.