Høringssvar fra Helse Førde, Psykisk helsevern

Dato: 09.07.2021

Vi viser til høyring av forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere. Vi skjønnar grunngjevinga for å ha fokus på sjukepleie gitt føresetnaden knytt til somatisk helsehjelp, og det er positivt at det kjem utdanning på masternivå.

Vi synast likevel det er uheldig at ein lagar ein monofagleg master på toppen av ein fleirfagleg vidareutdanning. Vår vurdering er at i ein i minste burde opne for felles master for sjukepleie og vernepleie innan dette feltet. Slik vi les forskrifta er det svært frå av læringsmål og ferdigheitsmål som er reint sjukelpleiefaglege. Med unntak av § 4d), § 5 d) og § 6 c) er måla omtalt slik at i alle fleire helse-og sosialprofesjonar kan dekkje dei. Etter vår vurdering vil vernepleiarar i stor grad og kunne dekkje dei nemnde punkta som er nærmare reint sjukepleiefaglege.

Vi ber derfor om at de vurderer om master og kan opnast for kandidatar med vernepleiekompetanse. Vi meiner dette betre vil dekkje behovet for kompetanse i kommuner- og spesialisthelsetenesta.