Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling rus og avhengighet

Dato: 20.09.2021

Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold HF, Avdeling rus og avhengighet

Forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

1)

Innholdet i forskriften favner vidt, og vurderes å dekke kompetansebehovene.

Begrepene «inngående kunnskap» og «avansert kunnskap» går igjen i begge høringsdokumentene, uten at det blir tydelig hva som legges i begrepene.

2)

Ingen innspill.

3)

Ingen innspill.

4)

Ingen innspill.

5)

Det som ikke er omtalt er «profesjonelle relasjoner», og de utfordringene helsepersonell møter i hverdagen i dialog med pasientene. Hvordan regulerer man nærhet og distanse og opprettholder den faglige profesjonaliteten.

6)

Nei.

7)

Ja.

8)

Ingen innspill.

9)

Det anbefales b). I TSB jobbes det med ulike former for avhengighet.

10)

Ja, tematikken bør inkluderes. I TSB har det i løpet av de siste årene blitt stadig økende fokus på forebygging, kartlegging, vurdering og oppfølging, og det kommer stadig nye intervensjonsteknikker (som f.eks. utdeling av Naloxon nesespray i helsetjenesten), eller utbygging av akutt-tjenestene i TSB for å forebygge suicid.

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse- rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere

1)

Innholdet i forskriften favner vidt, og vurderes å dekke kompetansebehovene.

Begrepene «inngående kunnskap» og «avansert kunnskap» går igjen i begge høringsdokumentene, uten at det blir tydelig hva som legges i begrepene.

2)

Ingen innspill.

3)

Ingen innspill.

4)

Det er positivt med 10 ukers praksis. Praksisperioden bør være i begge fagfelt, der praksisperioden i det ene fagfeltet ikke bør underskride 2 uker.

5)

Det som ikke er omtalt er «profesjonelle relasjoner», og de utfordringene helsepersonell møter i hverdagen i dialog med pasientene. Hvordan regulerer man nærhet og distanse og opprettholder den faglige profesjonaliteten.

6)

Nei.

7)

Ja.

8)

Ingen innspill.

9)

Det anbefales b). I TSB jobbes det med ulike former for avhengighet.

10)

Ingen innspill.