Høringssvar fra Sørlandet sykehus helseforetak

Dato: 20.09.2021

Høringssvar for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid:

Godt gjennomarbeidet dokument. Praksisperioden kan med fordel forlnges.

Man kan med fordel bruke recoveryorientert tilnærming i praksis. (Viser til tilsvarende Læringsutbytte for masterutdanningen for sykepleiere § 5-g) Dette bør også gjelde for den tverrfaglige retningen.

Høringsspørsmål 9: Støtter benevnelsen "Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid