Høringssvar fra Den norske legeforening, postboks 1152 Sentrum, 0158 Oslo

Dato: 03.09.2021

Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Legeforeningen takker for muligheten til å svare på denne høringen. Legeforeningen har ingen innvendinger til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Legeforeningen støtter at det utvikles en sykepleier-spesifikk master i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, som vektlegger sykepleiernes helhetlige, og ikke minst somatiske, kompetanse. Vi mener samtidig at det foreliggende forslaget er urealistisk. Behovet for sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helsefag-området er stort, og masterutdanningen må bygge på, og avgrenses til, nettopp sykepleiefaglig kompetanse. Dette må komme tydelig frem.

Det savnes en avgrensning av sykepleiernes rolle, ansvar og oppgaver opp mot andre profesjoner i helsetjenesten. Forskriften beskriver kompetanseområder og arbeidsoppgaver som i stor grad sammenfaller med det leger og psykologer har i dag, f. eks. i formuleringer som "kan bruke relevante metoder for å avdekke, forhindre og redusere selvmordsatferd og overdosefare".

Målene for læringsutbytte i to-årsperioden er svært ambisiøse og grenser mot uoppnåelige. Det brukes begrep som "avansert" og "inngående" kunnskap om svært mange områder – ikke bare kliniske, men også ledelse og forskning. Det fremstår helt urealistisk å få inngående kunnskap om så mange ulike tema innenfor rammene av en masterutdanning på 120 poeng og 10 ukers klinisk praksis.

Det savnes fokus på tverrfaglig samarbeid og rolleforståelse, noe som er litt overraskende siden hovedhensikten med opprettelsen av en sykepleier-spesifikk masterutdanning er å bidra til en mer helthetlig tjeneste. Det er viktig for de dårligste pasientene at de nettopp har et tverrfaglig team rundt seg med ulik kompetanse og at ulike yrkesgrupper utfyller, men ikke overlapper hverandre. Legeforeningen vil fremheve at pasientenes behov og rett til å møte en spesialist i psykiatri eller psykologi ikke kan erstattes eller ivaretas av annet helsepersonell med tilleggsutdannelse.

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien, generalsekretær

Kari-Jussie Lønning, fagdirektør/lege

Miriam Sandvik, spesialrådgiver/lege