Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Dato: 17.09.2021

Høringssvar - Forslag til forskrift om nasjonale retningslinjer for utdanninger, masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har valgt å gi et samlet svar til begge forskriftene .

Svar på høringsspørsmål:

Masterutdanning for sykepleiere:

1. Bør kjenne godt til behandlingsmetoder og -former som anvendes i tjenestene, og evt. de som ikke anvendes, men som burde brukes. Studentene bør ha god kjennskap til nasjonale faglige retninglinjer og metoder forankret i kunnskapsbasert praksis.

2. Se kommentar i vedlegget.

3. Noe høy detaljeringsgrad. Det bør være en viss mulighet for lokal tilpasning.

4. Tilfredsstillende ivaretatt.

5. Somatisk helse og komorbiditet bør forsterkes, særlig alvorlig psykisk lidelse, somatisk helse og rusavhengighet. Se kommentarer i vedlegget.

6. Historisk perspektiv. Se kommentar i vedlegget

7. Forskriften bør inneholde en presisering av hva samarbeidsavtalene minimum bør inneholde

8. Harmonisering mellom utdanningsløpene vedr. gode overgangsordninger: Det bør legges til rette for at sykepleiere med videreutdanning i psyksik helse- og rusfeltet, kan få noe avkorting i masterutdanningen, men samtidig slik at den sykepleiefaglige fordypingen blir godt ivaretatt.

9. "Avhengighet" bør inngå som en del av betegnelsen på utdaningen. Gjelder begge utdanninger.

10. Bør inngå i begge utdanninger og knyttes sammen med kunnskapsutvikling.

Vedlegg