Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dato: 11.02.2021

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter at det nå kommer nye forskrifter om nasjonale retningslinjer for videreutdanning for sykepleiere.

Vi ønsker å gi en overordnet tilbakemelding som handler om viktigheten av å øke kompetansen og kunnskapen om demens, og kommer ikke til å gi detaljerte tilbakemeldinger knyttet til hver enkelt paragraf i forslaget til ny forskrift om nasjonal retningslinje for videreutdanning i operasjonssykepleie.

Det aller meste som står i forslaget til forskrift til ny nasjonal retningslinje for videreutdannin i operasjonssykepleie er bra, men som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende ønsker vi å presisere noen viktige momenter.

· Demens, kognitiv svikt og delir:

Svært mange pasienter på sykehus er eldre, og mange av dem har kognitiv svikt og demens. Det er derfor særlig viktig at videreutdanningen gir inngående kunnskap og kompetanse om demens og risikoen for delir (https://www.kompetansebroen.no/courses/delirium-og-kognitiv-svikt/?o=oa).

· Tilrettelagt informasjon og kommunikasjon med pårørende:

For personer med kognitiv svikt og demens er sykehusinnleggelse forbundet med mye stress og risiko for akutt forvirring og delir. Derfor er det viktig med tilpasset og tilrettelagt informasjon slik at helsepersonell kan bidra til å dempe angst og uro hos pasienten. Det er også viktig å tilby og legge til rette for pårørendes tilstedeværelse, slik at pårørende kan være med når viktig informasjon gis. Pårørende bør involveres slik at de kan gi informasjon om endringer fra pasientens normale tilstand.