Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 24.02.2021

Folkehelseinstituttet gir i hovedsak sin tilslutning til forslag til nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning, og vil kommentere tre aspekter spesielt:

Smittevern

I Handlingsplan for et bedre smittevern og i Folkehelsemeldingen slår regjeringen fast at det er behov for høy smittevernfaglig kompetanse i helsetjenesten. Denne kompetansen må bygges fra grunnutdanningene og sikres oppfølgning i videre- og etterutdanningene. Det lave antall studiepoeng innenfor smittevern i grunnutdanningen for sykepleiere setter store krav til å dekke dette fagområdet i videreutdanningene. Det er nødvendig å styrke innholdet av smittevern innenfor både grunnutdanningen av sykepleiere og i alle videreutdanningene.

Det er positivt at smittevern har fått plass både under kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i kapittel 2. Det bør utarbeides mer spesifikke læringsmål i samarbeid med smittevernpersonell.

Kunnskapsbasert praksis

Det er positivt at det kreves «inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis» (§ 10 c). Men kunnskapsbasert praksis er primært en ferdighet, og vi foreslår at § 11 suppleres med et nytt punkt:
§ 11 d. kan utøve kunnskapsbasert praksis som metode for kvalitetsforbedring.

Brukerinvolvering

Også operasjonssykepleiere må tilpasse seg en framtid med større krav til brukermedvirkning i helsetjenesten.

Vi foreslår et nytt punkt under Kapittel 3, § 7:

§ 7 f. forstår betydningen av bruker- og pårørendekunnskap og -involvering.