Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus

Dato: 24.02.2021

Ad. spm 1 og 2; fremtidig kompetansebehov i tjenesten og pasientenes kompetansebehov:

Utkast til retningslinjen vurderes å være i tråd med tjenestens fremtidige kompetansebehov, men man ønsker at det i større grad skal presiseres behovet for at utdanningen, i den grad det er mulig, tilbyr lik gjennomgang av praksisplasser innenfor de forskjellige kirurgiske spesialitetene slik at kandidatene stiller med tilnærmet lik grunnkompetanse.

Det må presiseres at de som avslutter utdanning etter 90 studiepoeng kvalifiserer til arbeid som operasjonssykepleier. Sykehusets primære behov pr dags dato er spesialsykepleiere med 90 studiepoeng. Dette gir spesialister til praksisfeltet og vil være med på å øke antallet spesialsykepleiere i Norge.

Praksisfeltet ønsker også operasjonssykepleiere med masterkompetanse (120 stp) og det er viktig at alle ABIOK-utdanningene har like muligheter til dette. Men vi vil anbefale at det må være muligheter for å ta masterdelen av studiet på et senere tidspunkt for de som ønsker det.

Det å få kontinuitet i praksisen umiddelbart etter avsluttet operasjonsutdanning (90 stp) bidrar til å opprettholde nødvendige ferdigheter og det letter opplæringsbehovet for tjenestene.

Ad. spm. 3:

Det vurderes at det i for liten grad er tatt hensyn til detaljering og for stor grad av autonomi da tjenesten har behov for større likhet i praktisk grunnkompetanse hos den enkelte kandidat.

Ad. spm. 4:

Tjenesten ønsker større grad av nasjonal standardisering enn hva forskriften legger opp til slik at det sikres at kandidater har lik praksis innenfor de forskjellige kirurgiske spesialitetene.

Ad.spm. 6:

Praksisstudiet er hensiktsmessig beskrevet, men tjenesten mener det bør være et krav at kandidaten/studenten får vaktarbeid (kveldsvakter) som en del av studiet.

Videre står det at praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse. Ettersom ansvaret som kontaktsykepleier for studenter går på omgang blant personalet er det vanskelig å imøtekomme krav om formell veiledningskompetanse for alle. Imidlertid har vi «Funksjons- og ansvarsområde for operasjonssykepleiere» hvor veiledning er en del av vårt daglige virke.

Ad. Spm. 8:

Felles temaer for ABIOK-utdanningene er hensiktsmessig inkludert.