Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Dato: 25.02.2021

Høring Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Generelt om vårt ståsted i relasjon til forskriften: NK LMHs oppgave er å bidra til at brukere, pasienter og pårørende i alle aldre har tilgang til informasjon, undervisning og veiledning (lærings- og mestringstilbud) av god kvalitet. Lærings- og mestringstilbud er sentrale tiltak i alle deler av helsetjenesten; fra helsefremming og forebygging til behandling, rehabilitering og pleie og omsorg. Det handler om å forebygge og håndtere ulike helseutfordringer og mestre livsstilsendringer, nedsatt funksjonsevne eller belastninger knyttet til psykisk helse og rus. Brukernes rett til informasjon og læringstiltak for å styrke egen mestring er godt forankret i lovverket.

Overordnet innspill:

Forskriften synes generelt godt gjennomarbeidet. Det beskrives i formålet med utdanningen at operasjonssykepleiere skal ha kompetanse som danner grunnlag for likeverdige helse- og omsorgstjenester for alle grupper i samfunnet. De skal også bidra til brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Konkret til høringsspørsmålene:

Spørsmål 5: Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje? NK LMH mener:

Kapittel 3 og 4. Generelt bør kapittel tre legge større vekt på operasjonssykepleierens helsepedagogiske funksjon og kompetanse, også når det gjelder pasienten og hens familie/pårørende. Hovedvekten her ligger nå på undervisning og veiledning av studenter og medarbeidere. Om det er mer formålstjenlig så kan den helsepedagogiske kompetansen knyttet til pasient og pårørende legges inn i kapittel 2 (§ 6) eller kapittel 4 (§ 11)

Dette handler blant annet om å gi informasjon, undervise og veilede (pre-, peri- og postoperativ) med mål om å fremme tilfriskning og å forebygge komplikasjoner i forbindelse med operative inngrep. Hva er viktig kunnskap i forkant av et kirurgisk inngrep, hva kan og bør pasienten observere selv postoperativt, når skal hen kontakte helsepersonell igjen ifm. sårskift med mer. Dette handler om å ha fagkompetanse innen kirurgi, men også om å ha helsepedagogisk kompetanse.

§ 7, punkt d: Her bør det stå at kandidaten «har kunnskap om pasientens helsekompetanse og behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og kulturelt perspektiv».