Høringssvar fra Fagforbundet, Yrkesseksjon helse og sosial

Dato: 28.02.2021

Fagforbundet mener forskriften godt dekker alle aspekter ved videreutdanningen i operasjonssykepleie. Det er en ambisiøs forskrift, men samtidig er det slik at det må være høye krav til en spesialisering i sykepleie. Operasjonssykepleie er et fag i stadig utvikling med blant annet nye operasjonsteknikker og nytt medisinsk teknisk utstyr.

Fagforbundet mener at tverfaglighet og tverrfaglig samhandling må få mer fokus, også i videreutdanningene for sykepleiere. Helsetjenestene står overfor en rekke utfordringer. Stadig økonomisk press, stadige nye krav og forventninger fra både besluttende myndigheter og publikum, og rask teknologisk utvikling for å nevne noe. Bedre oppgavedeling og samhandling mellom yrkesgrupper med forskjellig kompetanse er en av de nødvendige løsningene på disse utfordringene, og en videreutdanning bør derfor legge til rette for at de som tar den får bedre kjennskap til de yrkesgruppene de skal samhandle med, og konkret samhandlingskompetanse med disse yrkesgruppene.

Fagforbundet vil i særlig gjøre oppmerksom på den relativt nye fagskoleutdanningen i kirurgisk virksomhet. Dette studiet gir økt kompetanse innen hygiene og smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet. En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter, og vil kunne være en yrkesgruppe operasjonssykepleiere må samhandle med.

Fagforbundet støtter ønsket om at veiledere i praksis bør ha en formell veiledningskompetanse. Hvis dette blir et krav eller et sterkt ønske så må arbeidsgiver/utdanningsinstitusjonen utdanne sine medarbeidere/praksisveiledere slik at de kan oppfylle kravene i forskriften.