Høringssvar fra Helse Møre og Romsdal

Dato: 23.02.2021

Angående høringssvar angående operasjonsutdanningen.

1. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestens fremtidige kompetansebehov?

> Helse Møre og Romsdal (HMR) ser det som viktig at vi i Norge har en god modell for våre spesialutdanninger. Sykepleieutdanningen må være grunnlag for spesialisering, det er viktig i forhold til forståelse av pasienter behov for behandling og ivaretakelse av denne.

Fremtidens operasjonssykepleiere må kunne jobbe i en høyteknologisk hverdag/miljø, og kunne bidra til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid. Dette kommer godt frem i retningslinjene. Det er vektlagt at avansert kunnskap er viktig å ha med.

Det er videre viktig at det er konkretisert at operasjonssykepleierne har særskilt ansvar og kompetanse for kirurgisk leiring og smittevern.

Fokuset på ivaretakelse av pasientsikkerhet er tatt med, noe som er svært viktig.

2. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med pasientenes framtidige behov for kompetanse i tjenestene?

> Helse Møre og Romsdal mener dette løpet er i tråd med de fremtidige behov pasientene vil ha, jf. svar på spørsmål 1.

> Det er også viktig at operasjonsutdanningen har med seg viktigheten av den tekniske utviklingen som skjer i tjenestetilbudet og at man legger vekt på tekniske ferdigheter i forhold til økende apparatur/ utstyr som benyttes i pasientbehandlingen ikke bare den relasjonelle . Det vil også være viktig med gode kunnskaper innen leiring og forebygging av skader av pasientene.

>

3:Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal plassering?

> HMR mener utdanningsinstitusjonene må ha en mulighet til å vurdere detaljer i utdanningen så lenge man forholder seg til utdanningsplanen.

> Vi vil påpeke at det er for praksisfeltet at man kan følge opp de samme studentene gjennom hele utdanningsløpet, det er da enklere å legge til rette for utdanningen samt følge opp og evaluere studentene.

Vi mener man må utdanne spesialsykepleiere som kan fungere overalt. Men samtidig må det være rom for lokale tilpasninger for den enkelte utdanningsinstitusjon. Vi har sett eksempel på eksamener der studenter ved noen institusjoner ikke har hatt den aktuelle undervisningen; og dermed stilt mindre forberedt enn de som har hatt fokus på emnet.

4. I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbytte?

> Vi mener det er viktigst med en læringsplan, mer en standardisering. Operasjonssykepleie faget har grunnleggende prinsipper, men ved en standardisering vil kanskje de store fagmiljøene sette standarder som ikke vil kunne benytte på de mindre miljøene.

5. Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?

> I fremtiden må vi også fokusere mer på teknisk kompetanse, det er stor utvikling innen de kirurgiske/ortopediske fagene, dette med kunnskap om utstyr/apparatur og hvordan disse virker, vil bli enda større. Dette vil også føre til at leiringer av pasienter vil bli enda mer viktig.

> Nå er det mye fokus på simulering(VirtSim) – samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksisstedet. Vi ser god nytte av dette, og ønsker at det blir fokus på det også i framtiden.

> Vi mener at også innenfor dette fagfeltet er det svært viktig med tverrfaglig samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene og forståelsen av hverandres arbeidsoppgaver.

6. Er praksis(praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomført?

> Vi er samstemte om at praksisstudiet er svært viktig, da dette er et praktisk yrke. Og mange praktiske ferdigheter MÅ læres/gjennomgås i løpet av utdanningen.

Samtidig er det viktig at studentene gjennom studiet opparbeider seg kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert, og kunne bruke kritisk refleksjon og analyse i sin praktiske hverdag. Dette synes vi kommer greit fram i forslaget.

Å integrere teori og praksis / vitenskapelig og klinisk kompetanse er noe retningslinjene fokuserer på. Men det er ikke alltid så lett å gjennomføre det under praksisstudier.

>I forhold til spørsmål 7 og 8 har HMR ingen kommentar.

> HMR er positiv til at utdanningen blir en klinisk master. Det er da viktig at det å ta en master gir en uttelling som spesialsykepleier, men også et mastertillegg, som mange foretak i Norge har.

>Til slutt har vi en kommentar: Hva som er forskjell i formål og funksjon på en operasjonssykepleier som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, og en operasjonssykepleier som fullfører mastergrad (120 studiepoeng). Savner konkret nyansering her

Praksisveileder skal som hovedregel ha formell veiledningskompetanse, det er vi enige i. Men man må ta høyde for at mange steder mangler det formelt kvalifiserte veiledere. Men de er likevel godt kvalifisert for oppgaven.