Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 27.02.2021

Kort oppsummering av NSFs innspill:

  • Formålet kan ikke beskrives likt for operasjonssykepleier med 90 studiepoengs utdanning, og sykepleier med mastergrad i operajonssykepleie på 120 studiepoeng. Om ulikheten i lengden på utdanningen vil få betydning for hvilke roller, ansvar og oppgaver operasjonssykepleiere kan og skal ha, bør det tydeliggjøres i formålet
  • Norsk utdanning må være i tråd med Bolognaavtalen og Kvalitetsreformen (2000-2001). For å kunne måle seg med utdanning i Europa, USA og verden for øvrig, må strukturelle og formelle hindringer fjernes slik at det er tilrettelegges for mobilitet og utveksling. For å tiltrekke oss vitenskapelig ansatte og studenter fra hele verden, må intensjonen med Bologna avtalen fullbyrdes, og utdanningene følge gradsssytemet.
  • Helsetjenestenes kompetansebehov er i endring. Den demografiske utviklingen gjør at vi lever lenger, og flere lever med sammensatt og komplekse tilstander. Pasienter og pårørende stiller høye krav til kvalitet og effektivitet. Operasjonssykepleiernes oppgaver er i endring som følge av økt effektivitet, ny teknologisk utvikling, nye behandlingsmetoder, og mer komplekse pasienttilstander og pasientforløp. Denne utviklingen øker faren for at uheldige hendelser kan oppstå og det er behov for økt fokus på pasientsikkerhet. For å imøtekomme dette kreves det at kandidatene utvikler forbedringskompetane kompetanse gjennom kunnskapsbasert praksis og selvstendig arbeid. Endringene krever en kompetanse som består av avansert og inngående kunnskaper og ferdigheter i sykepleie, økt endringsevne, informasjonskyndighet, fordypningsevne og samhandlings og koordinator-kompetanse.
  • Det må komme tydelig frem at studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, mangler det selvstendige arbeidet en mastergrad innebærer, og at studenter uten fullført masteremne vil mangle en viktig erfaring og operasjonalisering av sin kompetanse innenfor faget. NSF mener derfor at sykepleiere som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng ikke ivaretar tjenestenes kompetansebehov – eller pasientenes behov for kompetanse i tjenestene i tilstrekkelig grad. Det må stilles krav til at operajsonssykepleierer som starter sin utdanning i dag skal ha en helhetlig og gjennomgående mastergrad på 120 studiepoeng
  • Ulik vekting og omfang av kompetanseområder og læringsutbytter i de lokale fagplanene kan medføre uønskede variasjoner og ulik sluttkompetanse hos kandidatene. NSF oppfordrer derfor utdanningene til å samarbeide på tvers av institusjonsgrensene ved utvikling av de lokale fagplanene, for å sikre likeverdige utdanningstilbud uavhengig av geografisk tilhørighet.
  • Det skal stilles like (akademiske) krav til mastergradskompetanse uavhengig av sykepleierspesialitet. Mastergraden bør derfor være gjennomgående og beskrives likt for ABIOK. Øvrige læringsutbyttebeskrivelser for felles tema og innhold bør standardiseres, men gi rom for fagspesifikk tilpasning under relevante kompetanseområder. Eksempel på felles temaer kan være: vitenskapsteori og metode, etikk og kommunikasjon, relevant lovverk, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, samhandling, innovasjon og tjeneste/fagutvikling (mastergradsarbeidet)
  • Sykepleiere med mastergrad i operasjonssykepleie må kvalifisere til offentlig spesialistgodkjenning

For øvrig utdyping av høringens spørsmål; se vedlagt høringssvar

Vedlegg