Høringssvar fra Sørlandet sykehus

Dato: 27.02.2021

Sørlandet sykehus HF (SSHF) takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til

Forslag til forskrift om nasjonale retningslinjer for Rethos 3 utdanningene.

SSHF støtter fleksibel utdanning med muligheter for å avslutte studiene etter 90 studiepoeng. Bakgrunnen for dette synspunktet er at ikke alle trenger en masterutdanning for å fylle kvalifikasjonskravet. Ordningen med fleksibel master gir sykehuset anledning til å sikre tilstrekkelig kompetanse ved å kunne tilby flere utdanningsstillinger. Sykehuset vil imidlertid legge til rette for å fullføre med en master for de som ønsker det.

- Forslag om at det bør komme tydeligere frem at studentene bør /må ha praksis i sterilsentral. Formuleringen er svakt formulert. Bør ha dette med som et krav . jfr. Kap. 2 § 4 pkt. D

- Krav om 2 års praksis er utelatt som et krav til videreutdanning i operasjonssykepleie. Enighet i gruppa at kravet kan frafalles da det eliminerer mange kandidater. I tillegg til at det sannsynligvis blir lettere å rekruttere.

- Viktig å få med retningslinjene at operasjonssykepleiere har 2 ulike oppgaver i feltet, en koordinerende og en steril utøvende.