Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF

Dato: 19.02.2021

1. I hvilke grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?

· Ønskelig med mer om robotkirurgi

2. I hvilke grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med pasientenes fremtidige behov for kompetanse i tjenesten?

· Dagens pasienter i sykehus har ofte sammensatt sykdomsbilde, det er derfor spesielt viktig å vektlegge klinisk erfaring før studiestart.

3. Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?

· Viktig med felles grunnutdanning

· For stor frihet og autonomi gjør at studentene får kompetanse som utdanningsstedet/den lokale tilpasning ønsker. Det vil føre til at ved skifte av arbeidssted kan det være store «huller» i kompetansen til den enkelte slik at vedkommende har behov for mye opplæring. Fint at viktige momenter om spesielt ansvar for leiring og smittevern nevnes spesielt- at det legges stor vekt på dette i utdanningen.

4. I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?

Viktig med nasjonal standardisering av læringsutbytte, behov for presisering i enkelte LUBer

5. Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinjen?

· Vektlegge ikke-tekniske ferdigheter som situasjonsforståelse, teamsamarbeid, kommunikasjon, ledelse

· HMS, egen sikkerhet, personlig verneutstyr (kan vurderes inn under kap 5; teknologi/14b sikre faglig forsvarlig utøvelse?)

6. Er praksis(praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?

· Krav om praksis fra hovedområdene bløtdelskirurgi og ortopedi (ikke ‘fortrinnsvis’), for å tilfredsstille krav til basiskunnskap. reelle pasientnære situasjoner

· Minimum 30 ukers praksis (ikke 28), og presisere at dette skal være faktisk tilstedeværelse, ikke avkortes med f.eks aktiviteter på skolen (som simulering)

· Praksisveileder-rollen uklar ifht kunnskap om ‘veiledning av studenter’ / formell utdanning

· Ønskelig med konkretisering av samarbeidet mellom utdanning og praksis

7. I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av utdanningen

Det stilles høye krav til avansert kunnskap, stort omfang innenfor rammene. Utdanningen bør føre frem til Master for alle = 120 studiepoeng, økt kompetanse gir en helt annen tilnærming til praksis.

8. Er felles temaer/innhold for ABIOK – utdanningene som nevnt ovenfor hensiktsmessig inkludert?

· Utdanningene må være mest mulig like, behov for detaljering spesielt på basiskunnskap som leiring og smittevern, dette kan være felles temaer for operasjon/intensiv/anestesi

· Viktige temaer som er felles for ABIOK-utdanningene (vitenskapsteori og metode, kommunikasjon, tverprofesjonell samhandling, innovasjon, pasientsikkerhet, smittevern).

Annet

· Krav om minimum 2 års klinisk praksis før studiestart