Høringssvar fra Sykehuset Østfold HF

Dato: 16.02.2021

Svar på høring – Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleieutdanningen

I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?

Vår vurdering er at utkast til retningslinjen i stor grad er i tråd med tjenestens fremtidige behov for kompetanse.

I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med pasientenes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene?

Vi vurderer at utkast til retningslinjene i stor grad er i tråd med pasientens fremtidige kompetansebehov.

Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett til autonomi og lokal tilpasning?

Vi ønsker en stor grad av standardisering av utdanningen, slik at den blir mest mulig lik uansett hvor i landet man tar utdanningen. Retningslinjene gir samtidig rom nok for autonomi og lokal tilpasning, spesielt gjelder det praksis.

I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?

Vi mener at utdanningen bør være så lik som mulig for alle utdanningsinstitusjonene. Vår vurdering er at selve læringsutbyttebeskrivelsene i stor grad ivaretar behovet for nasjonal standardisering.

Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje?

Vi savner ikke noen typer kompetanser, men det er viktig å nevne at avansert MTU må få en sentral plass i utdanningen.

Er praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?

Slik det er beskrevet i retningslinjene, mener vi at praksis er hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbart. Det er fint at forskriftet beskriver utdanningsinstitusjonens rolle i.f.t praksis og veiledningsopplæring.

hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av utdanningen?

Omfanget av utdanningen er gjennomførbar innenfor rammene av utdanning, men vi foreslår at «masterdelen» gjennomføres på deltid. Dette for at kandidaten kan være i jobb som spesialsykepleier under masterløpet.

Er felles temaer/innhold for ABIOK- utdanningene som nevnt ovenfor hensiktsmessig inkludert?

Vi mener at felles temaer for utdanningene er hensiktsmessig inkludert.