Høringssvar fra Nasjonalt SRHR-nettverk

Dato: 27.02.2021

Nasjonalt SRHR-nettverk vil takke for muligheten til å gi innspill til forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning. Nasjonalt SRHR-nettverk samler aktører som jobber innenfor feltet seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR). Målet er å sikre samordning mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, geografi eller andre sosiale forhold eller faktorer.

Vi ønsker å svare i tråd med spørsmål nummer 6 at det er kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er ikke nevnt i forslaget. Overordnet mener undertegnede medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk at seksuell helse må ses i sammenheng med både psykisk og fysisk helse. Retningslinjen må ta utgangspunkt i at vi mennesker er seksuelle hele livet, og at alle har en seksualitet. Dette må inngå i et livsløpsperspektiv som i tillegg er inkluderende og som bidrar til å fremme mangfold.

Sykepleiere mangler kompetanse og mange kvier seg for å ta opp temaet seksuell helse. Det å gi støtte, omsorg og veiledning til pasient og pårørende bør inkludere seksuell og reproduktiv helse. Mange sykdommer, med påfølgende operasjoner, påvirker kroppen fysisk og psykisk, noe som igjen påvirker seksualitet. Det å få god informasjon om kroppslige endringer som følge av operasjoner, samt hvilke følger dette kan ha for seksuell helse er viktig. Kunnskap gir trygghet i utøvelse av helhetlig sykepleie. Seksuell helse er en bekymring for mange, og ved at helsepersonell fjerner skam og tabu tilknyttet dette vil flere oppleve bedre seksuell helse postoperativt. Tematikken bør derfor inngå som en naturlig del av informasjonen ved pasient og pårørende-samtale.

Nasjonalt SRHR-nettverk mener utdanningen må sørge for nødvendig og relevant kunnskap og kompetanse innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk støtter dette innspillet:

· Sex og samfunn

· Unge funksjonshemmede

· Likestillingssenteret

· SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

· Stiftelsen Helseutvalget

· Sex og Politikk

· HivNorge

· REFORM - ressurssenter for menn

· Gerd Hilde Lunde, Universitetslektor, OsloMet – Storbyuniversitetet

· Landsgruppen for helsesykepleiere

· Agnes C W Giertsen, Helsestasjon for Ungdom og Studenter i Bergen

· Norsk forening for klinisk sexologi

· SMil Norge

Vedlegg