Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi

Dato: 17.02.2021

Høringssvar vedr. Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for anestesi- intensiv- og operasjonssykepleierutdanningen

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen av alvorlig tilskadekomne, og å redusere forekomst og konsekvens av alvorlige skader. Tjenesten skal «Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt». En av oppgavene til kompetansetjenester er å «Sørge for veiledning, kunnskaps‐ og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, og å iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenestene».

For pasienter som innlegges er kompetansen til spesialsykepleiere i behandlingsteamet svært viktig. Vår vurdering av høringsnotatet bygger på disse behovene i behandlingskjeden.

Vi har derfor gått gjennom forslagene og ønsker å bidra i høringen med følgende kommentarer:

Høringsnotatet er grundig og gir en god beskrivelse av kompetansemål for de enkelte utdanninger. Funksjon i team blir stadig viktigere, og ikke-verbal kommunikasjon betyr mer enn vi tidligere har antatt.

Vi mener derfor at operasjonssykepleierne mangler krav om teamkunnskaper slik de er formulert for anestesisykepleierne:

Kapittel 5. Læringsutbytte for kompetanseområdet faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon i team

§ 13. Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon i team – Kunnskap

Kandidaten

a. har inngående kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy

b. har avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå

c. har inngående kunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, samt ledelse av eget fag

d. har inngående kunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres

§ 14. Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon i team – Ferdigheter

Kandidaten

a. kan anvende samhandlings- og kommunikasjonsverktøy for å ivareta god pasientbehandling

b. kan identifisere og vurdere fagspesifikke og overlappende funksjoner for å fremme god samhandling mellom profesjonene

§ 15. Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon i tverrfaglige team – Generell kompetanse

Kandidaten

a. kan vurdere og erkjenne eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov

b. kan anerkjenne og respektere kompetansen til andre team-medlemmer

Og for intensivsykepleierne er det formulert slik:

Kapittel 3 Etikk, kommunikasjon og samhandling

§ 7 Etikk, kommunikasjon, og samhandling – Kunnskap

Kandidaten

a. kan analysere faglige problemstillinger knyttet til intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

b. har inngående kunnskap om etisk refleksjon og kan analysere faglig etiske problemstillinger

c. har inngående kunnskap om situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid (ikke-tekniske ferdigheter) og kommunikasjonsverktøy

d. har avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og/eller flerkulturelt perspektiv

§ 8 Etikk, kommunikasjon og samhandling - Ferdigheter

Kandidaten

a. kan bruke relevante metoder i kommunikasjon og samhandling med kritisk syke pasienter og pårørende i komplekse situasjoner

b. kan bruke pedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og andre i det tverrprofesjonelle teamet

§ 9 Etikk, kommunikasjon og samhandling - Generell kompetanse

Kandidaten

a. kan analysere, kritisk vurdere og reflektere over samhandling som kan påvirke pasientforløpet og/eller arbeidsmiljøet, samt iverksette tiltak som stimulerer samhandling

b. kan selvstendig formidle, dokumentere, evaluere, og kvalitetssikre faglig og etisk informasjon om intensivpasienten

c. kan identifisere og analysere faglige og etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon i komplekse situasjoner knyttet til intensivsykepleie

Utover det ser dette lovende ut. Vi har ikke andre kommentarer på vegne av den alvorlig skadde pasienten.

Vennlig hilsen

Torben Wisborg

Forskningsleder

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume

Oslo universitetssykehus Ullevål HF

Professor | IKM | Universitetet i Tromsø

mobil 41 63 48 53 | kontor 22 11 97 88
Besøk: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)

www.traumatologi.no

epost: torben.wisborg@traumatologi.no