Høringssvar fra Høgskolen i Østfold

Dato: 30.09.2020

Svar på høyring om endring av Forskrift for opptak til høgare utdanning 2020 - 2021

Høgskolen i Østfold støtter endringa i § 3-11 Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagt paramedisin. Vi meiner det er positivt at det leggast til rette for at utdanningsinstitusjonane kan utvikle ein y-vei til bachelorstudiet slik at søkjarar med relevant fagbrev kan byrje på studiet utan generell studiekompetanse.

Høgskulen støttar og forslaget om å evaluere fysisk opptaksprøve til Bachelor i paramedisin på eit seinare tidspunkt.

Departementet skriv at det er behov for å sjå på kriteria for kva som kan kallast «kunstfaglege studier», i samband med forslag om unntak frå generell studiekompetanse i opptak til slike bachelorstudium. Høgskolen i Østfold har unntak frå generell studiekompetanse i opptak til to slike studier, og vil framheva at det er viktig at universitet og høgskular vert høyrt når departemetet skal vurdere desse kriteriane.