Høringssvar fra Høgskolen i Innlandet

Dato: 30.09.2020

Svar på høyring om forskrift om opptak til høgre utdanning

Høgskolen i Innlandet støttar endringsforslaga i høyringa, men ser at dei foreslåtte endringane i §4-11 kan presiserast noko slik at betydninga ikkje kan misforstås. Høgskulen ønskjer også en presisering av kva desentralisert utdanning og geografisk tilknytning vil seie.