Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Dato: 30.09.2020

Utdanningsforbundet takker for muligheten til å svare på høringen. Vi har ingen kommentarer til endringsforslagene i kapitlene 3 og 4.

I kapittel 6 Politiattest ved opptak til høgre utdanning, er det foreslått en tilføyelse i § 6-6 andre ledd Følgjer av at politiattest ikkje blir lagd fram: «Studiestaden må varsle praksisstaden om studentar som får delta i praksis etter andre ledd, utan å ha lagt fram politiattest, slik at praksisstaden kan ta naudsynte forhandsreglar.» Utdanningsforbundet støtter denne endringen. Vi er samtidig opptatt at dette ikke må bli en hvilepute for politimyndighetene til å drøye saksbehandlingen. Politiattest er et viktig virkemiddel for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge. Barnehager og skoler som tar i mot studenter i praksis må være trygge på at studentene ikke tidligere har begått overgrep mot barn og unge. Hvis det er mange studenter som starter studiene uten vandelskontroll og dette ikke skyldes studenten selv, vil det kreve unødvendig ekstraarbeid knyttet til studentens praksis.

Med vennlig hilsen

Milena Adam

Ole Espen Rakkestad

Seksjonsleder

Seniorrådgiver