Høring Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv.

Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996 om internasjonal privatrett og samarbeid når det gjelder foreldremyndighet og beskyttelsestiltak for barn. Hver stat utpeker en sentralmyndighet som har en nøkkelrolle i det løpende samarbeidet om enkeltsaker etter konvensjonen. Bufdir er utpekt som sentralmyndighet. På denne bakgrunn sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på høring et utkast til forskrift om norsk sentralmyndighets virksomhet.

Status:

Høringsfrist: 25.04.2016