Høring Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv.

Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996 om internasjonal privatrett og samarbeid når det gjelder foreldremyndighet og beskyttelsestiltak for barn. Hver stat utpeker en sentralmyndighet som har en nøkkelrolle i det løpende samarbeidet om enkeltsaker etter konvensjonen. Bufdir er utpekt som sentralmyndighet. På denne bakgrunn sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på høring et utkast til forskrift om norsk sentralmyndighets virksomhet.

Status:

Høringsfrist: 25.04.2016

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat),
regionene
Barneombudet
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet
(NTNU)
Norsk senter for menneskerettigheter
Lagmannsrettene
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Senter for menneskerettigheter, UiO
Sentralenheten for fylkesnemndene
Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning
(sentral vergemålsmyndighet)
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Nordland
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda


Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Aleneforeldreforeningen

Barnevernsproffene
Childwatch International – UiO
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Forandringsfabrikken
Forum for Barnekonvensjonen
Foreningen 2 Foreldre
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU)
Norges Juristforbund
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Psykologforening
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
UNICEF Norge
Voksne for Barn