Høringssvar fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Høringssvar på forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

Dato: 01.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Innledning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 16.juni 2016 som gjelder forskrifter om rammeplaner for samiske femårige grunnskolelærerutdanninger.

Utvalgets forslag er justert i henhold til de nasjonale rammeplanene som nå er fastsatt og som SIU sendte høringssvar på. I SIUs høringsinnspill fra 1. april 2016 la vekt på at det bør legges til rette for semesterutveksling innenfor lærerutdanningene. Dette er like relevant innen de samiske femårige grunnskolelærerutdanningene.

Internasjonalisering er ikke bare er et mål i seg selv, men også et virkemiddel for å fremme økt kvalitet og relevans i utdanning. Arbeidslivet som møter studentene når de er ferdige med studiene preges stadig mer av globalisering, der språkkunnskaper, kulturforståelse og kjennskap til andre land blir stadig viktigere. Med tanke på utfordringer fremtidens lærere står overfor er det et mål å øke mobiliteten i lærerutdanningene. Erfaringer fra å ha studert i en annen kultur, få nye perspektiver på egen læring og undervisningspraksis vil kunne ruste studentene for dagens flerkulturelle og internasjonale skole.

Skolen skal åpne dører mot verden og framtiden og gi elever bedre forutsetninger for å delta aktivt i et stadig mer internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv. Fremtidens lærere bør ha god kunnskap om merverdien eller gevinsten ved aktivt å bruke internasjonalisering som et verktøy i opplæringen. Internasjonalt utdanningssamarbeid gir gode muligheter til faglig og pedagogisk utvikling gjennom å utvikle og reflektere over egen praksis i samarbeid med andre. Vi vet også at internasjonalt utdanningssamarbeid øker kompetansen, motivasjonen og engasjementet både blant lærere og elever.

§ 1 Virkeområde og formål

Under denne paragrafen står det ikke noe spesifikt om internasjonalt semester eller muligheter for utvekslingsopphold i utlandet. Vi har forstått det slik at bakgrunnen for dette er et generelt prinsipp om at forskriftene skal være overordnet og ikke gjenta det som står i andre styrende dokumenter. Internasjonalisering skal ivaretas på institusjonsnivå og ligger i andre styrende dokumenter som er førende også for lærerutdanningene.

I femte ledd understrekes imidlertid betydningen av internasjonale perspektiver i utdanningene. Tilsvarende merknadene for de nasjonale rammeplanene er det viktig å presisere at dette omfatter internasjonalt semester.

§ 3 Innhold og struktur

I niende ledd beskrives rammene for praksisstudiet. Tilsvarende merknadene for de nasjonale rammeplanene til § 3 knyttet til praksis i utlandet, bør også gjelde for samisk grunnskolelærerutdanning:

«Praksis i et annet lands skole i forbindelse med internasjonale utvekslingsopphold eller internasjonalt semester kan godkjennes som del av det obligatoriske praksisstudiet. All internasjonal studentutveksling baseres på at studenten får et utbytte som ikke i alle deler tilsvarer ordinært pensum, men som gir en merverdi, og derfor kan erstatte en del av det ordinære studiet.»

§ 4 Programplan og nasjonale retningslinjer

I tredje ledd står det at programplanen skal beskrive hvordan internasjonalisering innarbeides. Herunder er det viktig å presisere at programplanene bør inneholde et mobilitetsvindu der det er tilrettelagt for at studentene kan ha et internasjonalt semester/ studentutveksling.

SIU mener også at det er nødvendig å presisere at kravet om gjennomgående fag og praksis ikke skal komme i veien for utvekslingsopphold og praksismobilitet.

Avsluttende kommentar

SIU ser på lærerutdanningen som svært strategisk med tanke på å bidra til internasjonalisering både av høyere utdanning og av grunnopplæringen. I tillegg til det faglige og personlige utbyttet lærerstudentene vil få av et utvekslingsopphold i sin egen utdanning, bør også internasjonalisering i grunnskolen bli et eget tema i lærerutdanningene, slik at studentene når de kommer ut som lærere har tilegnet seg kunnskap om internasjonalisering og internasjonalt samarbeid som verktøy for kvalitetsheving i skolen.

Studentutvekslingen fra Norge har imidlertid utviklet seg i en annen retning enn hva de politiske myndigheter forventet da stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning ble lagt frem i 2009. Stortingsmeldingen uttrykte en klar forventning om at utveksling ville få en stadig større plass. For å kunne nå politiske målsettinger om økt studentutveksling de kommende årene, er det viktig å legge et godt grunnlag for muligheter for studentutveksling når forskrifter og nasjonale retningslinjer for utdanningene fastsettes.

Det er på institusjonsnivå at dette skal operasjonaliseres, og det er viktig at departementet følger opp hvordan internasjonalisering kommer til uttrykk i programplanene som fastsettes ved institusjonene. SIU bistår gjerne i oppfølgingen med tanke på hvordan dette skal operasjonaliseres på institusjonsnivå.

 

Med hilsen

Kristin Amundsen

avdelingsdirektør