Høringssvar fra Slipp Oss Inn

Dato: 26.11.2020

Høringsvar; ​Forslag til oppføring av familie og kjæreste som unntaksgruppe under karantenehotellordningen Oslo, 26.11.2020

Kjære regjering, politikere

På vegne av bosatte i Norge med familie eller kjæreste i utlandet, vil vi med dette høringssvaret belyse nærmere problematikken rundt karantenehotellordningen, og behovet for oppføring av familie og kjæreste som unntaksgruppe ved eventuell forlengelse av ordningen. Vi er organisert gjennom gruppen; “Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19”, en Facebook-gruppe med over 6000 medlemmer og står bak oppropet “#Hjemtiljul - Familie og kjærester i utlandet” med over 2000 signaturer[1].

Karantenehotellordningen er et svært inngripende tiltak som innebærer at et flertall ikke lengre kan få besøk av sine kjære, da mange ikke vil ha tid eller råd til å sitte på hotell 10 dager Samtidig er det store bekymringer rundt smittevern og overholdelse av norsk lov ved hotellene[2]. Regjeringen har konsekvent innført inngripende tiltak som bryter med EMK Art. 8, menneskers rettighet til familieliv gjennom hele pandemien[3]. Hvis regjeringen ønsker å forlenge karantenehotellordningen for å begrense innreise til Norge, er det et stort behov for å utvide unntaksgruppene til å inkludere familie og kjærester av mennesker bosatt i Norge.

FHI påpeker at hovedutfordringene med importsmitte er arbeidskraft fra utlandet, samt nordmenn som ikke følger karantenebestemmelsene[4]. Svært få utbrudd i dag skyldes besøk av familie eller kjæreste. Samtidig innfører regjeringen tiltak som fortsatt har unntak fra karantenehotell for disse gruppene, og ikke for familie eller kjæreste. En gruppe som har bevist at de tar retningslinjer på alvor og som reflektert i FHI sine tall; ikke bidratt til økt smitte sammenlignet med grupper som fortsatt har unntak under nåværende retningslinjer for innreise. Som påpekt i Debatten på NRK 24.11.2020, har det vært svært få tilfeller av COVID ved hotellene, noe som viser at denne gruppen ikke er en stor bidragsyter til importsmitte. Familie og kjærester ønsker ikke å smitte sine kjære, og sitter i karantene før avreise for å sikre en negativ COVID test. Samt etter innreise følger familier og kjærester nøye karantene- og smittevernreglene for å ikke bidra til smitte i Norge. Når regjeringen innfører restriksjoner som ikke siktes mot gruppene som bidrar til importsmitte, og samtidig sier at lettelsene kommer når smittetallene går ned, er det vanskelig å se smittevernsgrunnlaget for tiltakene.

Pandemien har allerede skapt mye ensomhet og depresjon, norske borgere i alle aldere sliter psykisk. Et overveldende antall kjærester og familier i vår gruppe opplever nedsatt mental helse, og økt ensomhet som følge av de nye reglene. Flere er sykemeldte og andre har opplevd å miste sine kjære grunnet mentale helseproblemer forsterket av adskillelse. Et nytt dansk studie om mental helse under COVID-19 viser en klar sammenheng mellom nedsatt mental helse og adskillelse fra familie og kjæreste [5]. Danmark i motsetning til Norge, har beholdt familie og kjærester som unntaksgrupper for innreiserestriksjoner, og klassifiserer gruppen som essensiell [6].

Gruppen har respekt og forståelse for behovet for retningslinjer som holder smitten lav i Norge, men håper på en løsning hvor familie og kjærester kan tilbringe julen ved å bli klassifisert ved avskaffelse av karantenehotellordningen, eller innføring av unntaksgruppe for familie og kjæreste. Forslag til oppfølging av gruppen og smittevern:

  • 10 dagers karantene utført i dokumentert bolig/fritidsbolig. Stikkprøver kan tas for å kontrollere at karantenebestemmelse blir ivaretatt. Denne ordningen blir brukt i land som Danmark med gode resultater[7]. ​ Bosted som disponeres av norsk statsborger eller beboer, men behøves ikke å eies av sistnevnte. Karantene bør være tillatt i bolig/fritidsbolig som; 1) leies av reisende, 2) eies eller leies av familie eller kjæreste i Norge, 3) bor sammen med familie, med full eller delvis karantene for dem som bor i samme husstand, slik som karanteneplikten i Norge allerede tilsier.
  • Obligatorisk negativ COVID-19-test ved innreise, med mulighet for testing xx antall dager etter innreise. For å forenkle smittesporingsarbeidet og identifisering av smittebærere.
  • Mulighet for at privatpersoner på lik linje med arbeidsgivere kan garantere for familie og kjærester, ved bruk av garantiskjema slik som kjæresteerklæring.
  • Klarere kommunikasjon rundt konsekvenser for brudd på karanteneplikten inkl. bøteleggelse og anmeldelse av både innreist familie/kjæreste og den som garanterer for vedkommende.
  • Kjærester og familie som reiser sammen kan også gå i karantene sammen. Med dagens regler vil f.eks. et studerende kjærestepar som bor sammen i utlandet og reiser hjem til jul sammen bli separert på grensen. Dette oppleves som irrasjonelt ettersom de bor og reiser sammen, men ikke kan gå i karantene sammen.
  • Elektronisk oppfølging av de innreisende i form av app, QR, telefon, elektronisk armbånd o.l. Land som Polen, Canada, Japan, Sør-Korea og Tyskland bruker elektronisk oppfølging. Tiltaket har gitt et tids- og ressursbesparende resultat, samtidig som det begrenser smittespredning fra utlandet.

Hovedmålet til gruppen er å sikre samvær mellom familier og kjærester på tvers av landegrenser, samtidig som smittevern blir ivaretatt. Håper regjeringen vil vurdere en avvikling fra dagens karantenehotellordning, eller innfører en unntaksgruppe for familie og kjærester.

Les mer om våre personlige historier på slippossinn.no

Med vennlig hilsen,

Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19

[1] https://www.change.org/p/politikere-og-regjeringen-hjemtiljul-familie-og-kj%C3%A6rester-i-utlandet?redirect=false&fbclid=IwAR0bd_4xq0vCd8hdgWOTLdhnO_3ST62aE6BvpJKjqmWSmBDhxv3pZSnUWXs

[2] https://slippossinn.no/vart-forslag-til-endring-av-reglene-for-karantenehotell-i-norge/#page-content

[3] https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/emkn/ARTIKKEL_8#emkn/ARTIKKEL_8

[4] https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/andre-halvar-2020/2020.11.11-ukerapport-uke-45-covid-19.pdf

[5]https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494820956445?fbclid=IwAR1rH7MU_rQ98UNWT+AxQtBooJ29SCiukRn1sBhIAgDu_Fpb4EyZMex_zUm4&

[6] https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-banned-countries

[7] https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/03-blanket-til-erklaering-om-kaere steforhold.pdf?la=da&hash=8EBD4F89D4F074C4AA38D600AB9E2685D3FD6AB6

Vedlegg