Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182254

Dato: 27.11.2020

Brudd på gunnloven er det mest alvorlige em regjering kan gjere i vårt kjære land. Dette har den sittende regjering gjort ved flere tilfeller i gjennom denne pandemien. De har gjennom innføringen av hotellkarantene konsekvent ignorert menneskerettighente med spesielt fokus på artikkel 12 og 16. De undergraver våre mest fundamentale rettigheter og lovverk, gjennom en prosess som aldri skulle kunne vært utøvd. Dei har svekka trua på regjeringa fra det norske folk, samt fra internasjonalt hold. Regjeringa sjølv har fremstilt denne loven som “langt fra perfekt”, uten å gi inntrykk for at den i tillegg overhodet ikkje har hjemmel norsk grunnlov.

Det først bruddet på grunnlova er § 92. For dei som ikkje har den framfor seg lyder den slik

“Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg.”

Det andre bruddet § 94: “Ingen må fengslast eller bli fråteken fridommen på anna vis utan i dei tilfella og på den måten som lovene fastset. Fridomstapet må vere naudsynt og ikkje utgjere eit mishøveleg inngrep.

Den pågripne skal snarast råd framstillast for ein domstol. Andre som er fråtekne fridommen, kan få fridomstapet prøvd for domstolane utan grunnlaus dryging.

Dei som utan rett har arrestert nokon eller halde nokon ulovleg fengsla, står til ansvar for vedkommande.”

Det tredje bruddet er av § 98: Og er også det bruddet som framstår klarast: “Alle er like for lova.

Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.”

Dette er gjort gjennom å diskriminere mellom eigarar og leigarar av bolig, forskjellsbehandling av utnevnte grupper som ikkje har smittevernlig grunnlag,

Det fjerde bruddet på norsk grunnlov er § 102:

Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.”

Her har regjeringa undergravd den fundamentale familieenheten i samfunner på eit veldig dårlig grunnlag uten at det har grunllag i smittevern.

Det femte bruddet er § 104: “Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget.

“Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.”

Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie.

Hotella er ikkje ein egna opphaldstad for små barn, det er ikkje tilstrekkelig med utstyr til blant anna brystføding. Det er i tillegg nært umoglig å ivareta dei psykososiale behova eit barn har under dei omstendigheitane, samt ivareta den personlige intergriteten til barnet.

Det sjette bruddet er § 106: Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der.

“Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst av omsyn til effektiv rettsforfølging eller fordi dei skal gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast tilgjenge til riket.”

Er dei som er satt i karantene kriminelle, eller skal dei i millitære, kjære folkevalgte representanter?

I tillegg til desse brudda på Kongerikets Noregs grunnlov, har regjeringa også satt brudd på menneskerettighetane ned i lov.

Artikkel 16 av «Universal Declaration of Human Right»

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.»

artikkel 7:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”

Artikkel 9: ” No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.”

Artikkel 12:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Eg ber av Stortinget at denne loven modifiseres til å tilpasse seg grunnloven og dei universelle menneskerettighetane eller forkaster den i sin helhet.