Høringssvar fra Kjell Lye

Dato: 27.11.2020

Høringsuttalelse – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Av Kjell Lye

Jeg siterer fra Hans Petter Gravers høringsuttalelse: «Direktoratet pekte på utfordringer ved gjennomføring av karantene hos familie, venner eller bekjente fordi kravene til å unngå nærkontakt ikke etterleves. Det ble vist til at det er vanskelig å føre tilsyn med at personer overholder reglene om karantene i private hjem. Direktoratet begrunner imidlertid ikke hvorfor det er vanskeligere å føre tilsyn med karanteneoppholdet til personer som er bosatt i utlandet, men som skal besøke familie bosatt i Norge, enn med personer med bopel i Norge som returnerer til sin familie etter et opphold i utlandet.

I og for seg skulle man tenke seg at problemstillingen er den samme der et familiemedlem i Norge må i smittekarantene etter ha vært i nærkontakt med en smittet utenfor sin husstand.»

Kravet om at en skal eie boligen en er i karantene i er for meg helt uforståelig. Det må jo være den konkrete muligheten for å reelt sett være i karantene i 10 dager som må telle, ikke om en eier, leier eller låner boligen. Slik reglene er i dag gir de en helt urimelig fordel til de som eier.

Videre reagerer jeg på differensieringen mellom studenter og andre. Utenlandsstuderende må jo utvilsomt utgjøre en like stor smitterisiko som andre.