Høringssvar fra Hans Petter Graver

Dato: 26.11.2020

Jeg tillater meg med dette å legge inn noen bemerkninger til justis- og beredskapsdepartementets forslag til midlertidige endringer i smittevernloven. Slik jeg leser forslaget, så innebærer det i realiteten til at Stortinget inviteres til å vedta en bestemmelse som endrer smittevernloven § 7-12 innenfor sitt område. Høringsnotatet gir ingen begrunnelse for hvorfor dette er hensiktsmessig eller nødvendig. Høringsnotatet inneholder heller ingen redegjørelse for alternative og mer målrettede måter å håndtere risiko fra smittede reisende. Det gjør at man kan stille spørsmål ved om de betingelser som må være oppfylt for å gjør inngrep i grunnleggende rettigheter er oppfylt gjennom høringsnotatet.

Nærmere begrunnelse er gitt i vedlegg.

Vennlig hilsen

Hans Petter Graver, professor dr. juris, UiO

Vedlegg