Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 27.11.2020

Innspill til høring – forslag til lov om midlertidige endringer i

smittevernloven

Vi viser til høringsnotatet av 25. november med forslag til lov om midlertidige endringer i smittevernloven, med frist for avgivelse av høringssvar satt til 27. november.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil innledningsvis løfte frem et behov for å vurdere om de karantenehotellene som er opprettet er et egnet sted for barnefamilier. Vi har mottatt en henvendelse hvor det vises til eksempler hvor familien selv har måttet skaffe til veie kokeplater, stellebord, bleier, vaskemidler og seng til barn. Det vises også til den belastningen det innebærer for barn, og særlig barn med somatiske lidelser eller andre helseproblemer, å være i karantene i slike hoteller, hvor det kan være få muligheter til å være ute.

Vi deler denne bekymringen, og vil understreke at det må sikres at de karantenehotellene som skal benyttes for barnefamilier er tilrettelagt for dette. Vi kan ikke se at det er stilt noen krav til hvordan karantenehotellene skal innrettes, og mener det bør inntas et krav i covid-19-forskriften eller annet sted om at de botilbudene som kommunene tilbyr barnefamilier må være særlig egnet.

Unntaket i Covid-19-forskriften § 6 d bokstav a

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har den siste tiden mottatt flere henvendelser med spørsmål knyttet til Covid-19-forskriftens bestemmelser om innreisekarantene. Disse har i hovedsak omhandlet praktiseringen av unntaksbestemmelsen i § 6 d bokstav a, som gjør unntak fra innreisekarantene for personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn. Henvendelser vi har mottatt, kan tyde på at unntaket ikke er godt nok kjent blant personale som skal praktisere forskriften. Det er etter vårt syn svært viktig at de som skal sørge for gjennomføringen av de til dels kompliserte og inngripende reglene på smittevernområdet, kjenner det regelverket de skal håndheve.

Vi vil også bemerke at samvær ikke bare er aktuelt i forbindelse med samlivsbrudd og avtaler eller avgjørelser etter barneloven. Også foreldre som har mistet omsorgen for sine barn etter vedtak eller dom etter barnevernloven, har en rett til samvær med sine barn, både etter norsk lov og EMK. Slik unntaksbestemmelsen i § 6 d er utformet, er det vanskelig å se at denne gruppen foreldre er omfattet.

Vi har fått flere spørsmål om hvordan det skal dokumenteres at vilkårene for å få unntak fra karanteneplikten etter § 6 d er oppfylt. Vi kan ikke se at dette er omtalt i rundskriv G-26/2020 om karantenehotell. Det vil i mange tilfeller ikke foreligge noe offentlig dokument som kan stadfeste en samværsavtale. Vil det da være tilstrekkelig å fremvise en avtale som er inngått mellom foreldrene? Må fars- eller morskapet dokumenteres, og i så fall hvordan? Dette må det gis utfyllende opplysninger om, som er tilgjengelig for den som skal ha samvær før vedkommende står på Gardermoen.

Unntaket i Covid-19-forskriften § 5 bokstav a og b

Personer som er bosatt i Norge eller eier bolig her, er etter gjeldende rett unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell etter covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav a. Personer som eier bolig i Norge, er unntatt fra hovedregelen om opphold på karantenehotell fordi de antas å ha et egnet oppholdssted for innreisekarantene.

Det er vanskelig å forstå den sondringen som er gjort mellom eiere av bolig og personer som har en bolig i Norge som de ikke eier. Det avgjørende fra et smittevernfaglig ståsted må være om vedkommende har et egnet oppholdssted for innreisekarantene. Hvorvidt dette oppholdsstedet er eid av vedkommende eller ikke, er irrelevant. Dersom et krav om opphold på karantenehotell medfører at man ikke kan oppholde seg sammen med familie, vil det utgjøre et inngrep i retten til familieliv etter EMK artikkel 8. Det kan stilles spørsmål om et slikt inngrep overfor de som har et egnet oppholdssted som de ikke eier er saklig begrunnet, og om det oppfyller det grunnleggende menneskerettslige vilkåret om at det må være nødvendig i et demokratisk samfunn.

I henhold til Covid-19-forskriften § 5 bokstav b er de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden, unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell. Det er gitt nærmere føringer for hva som kreves av dokumentasjon i rundskriv G-26/2020:

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og en erklæring fra arbeidsgiver som redegjør for og dokumenterer innkvarteringen. Denne kan være skriftlig eller per epost. Adresse på oppholdssted skal oppgis, så vel som navn, adresse og telefonnummer til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.

For å komme inn under dette unntaket, er det altså tilstrekkelig at en arbeidsgiver gir en erklæring per e-post som redegjør for og dokumenterer innkvarteringen.

Det er etter vårt syn et paradoks at de som kommer til landet med andre formål enn å utføre arbeid eller oppdrag, som å være sammen med sin familie, ikke gis den samme muligheten til å gjennomføre karantene utenfor et karantenehotell. Vi mener det bør vurderes om plikten til å oppholde seg på karantenehotell kan bortfalle dersom en ektefelle, samboer eller annen nær familie kan godtgjøre at den innreisende kan oppholde seg på et egnet oppholdssted for en karantene. Når plikten til å oppholde seg på karantenehotell ikke anses som absolutt nødvendig for dem som kommer til landet med formål om å jobbe, kan det stilles spørsmål om hvorfor det, ut fra et smittevernfaglig ståsted, er nødvendig for dem som kommer hit med andre formål. Vi vil igjen minne om at plikten til å oppholde seg på karantenehotell vil kunne innebære et inngrep i retten til familieliv etter EMK artikkel 8, og en slik plikt dermed må være forholdsmessig og nødvendig.

Med hilsen

Anders Henriksen (e.f)

avdelingsdirektør

Jan Faller

spesialrådgiver