Høringssvar fra Gro Vatne Brean

Dato: 27.11.2020

Gro Vatne Brean, Are Brean

Jacob Aalls gate 30

0364 OSLO

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Oslo 27/11 2020

I dagens smittesituasjon bør karanteneplikten være en selvfølge ved innreise til Norge fra røde områder. Vi tillater oss likevel å reise spørsmål ved hensiktsmessigheten i å videreføre den gjeldende bestemmelsen om pålagt karantenehotell for personer som har dokumenterbart gode alternativer for gjennomføring av karantenen i andre egnede lokaler.

Pålagt karantenehotell er et meget inngripende tiltak, som griper direkte inn i retten til familieliv og til bevegelsesfrihet. I nåværende situasjon gjelder dette psykologisk sett i særdeleshet for personer med norsk statsborgerskap som ankommer sitt eget hjemland, og dertil i en symbolsk svært viktig tid som julen. Det er derfor ekstra viktig at akkurat en slik bestemmelse oppleves som forståelig og meningsfull, for at den skal kunne ha legitimitet, og for å sikre befolkningens fortsatte tillit til myndighetenes håndtering av pandemien. Vår mening er at pålagt karantenehotell hverken oppleves som forståelig, eller er faglig meningsfull.

Til det første kan anføres at Norges befolkning i det store og hele har utvist stor grad av ansvarsfølelse og etterlevelse av myndighetspålagte råd og regler gjennom hele pandemien. Det vil for mange oppleves som uforståelig, og i verste fall som et tillitsbrudd fra myndighetene, at et så inngripende tiltak nå videreføres på tross av dette. Når befolkningen vises mistillit, øker sjansen for at befolkningen svarer med, nettopp, mistillit tilbake i neste runde med nødvendige innstramminger. DET kan i sin tur bli et smittevernmessig problem når man i neste sving er avhengig av å ha befolkningens tillit.

Til det andre kan anføres at fra et smittevernfaglig ståsted er det åpenbart at en karantene blir like effektiv enten den gjennomføres på et egnet sted nær grensen (karantenehotell) eller på et egnet privat sted av eget valg. Det smittevernfaglige poenget er at karantenen de facto blir overholdt, ikke hvor den overholdes. Dette underbygges av FHIs anbefaling 3. november, som inneholdt anbefaling om krav om at karantene gjennomføres på egnet sted, og hvis det ikke er mulig vurdere bruk av karantenehotell. FHI anførte også: «Vi anbefaler at disse tiltakene vurderes iverksatt på bare noen ankomststeder etter en konkret risikovurdering, jf. WHOs krav (se nedenfor). Forholdet mellom nytte og kostnad må vurderes nøye. Alternative og mer målrettede måter å håndtere risiko fra smittede reisende, bør vurderes.»

Spesielt er vi bekymret for familier med små barn som har nære slektninger i Norge, og som har planlagt julebesøk. For småbarn vil et ti dagers tvungent opphold i karantenehotell, med begrensede muligheter til frisk luft, bevegelse og annen aktivitet, ikke være praktisk gjennomførbart - enn si forsvarlig å gjennomføre. Små barn trenger, og har rett til, lys, luft, bevegelsesmulighet, lekemulighet og mulighet til variert dagsinhold - alt slikt som ikke er mulig å oppnå på et lite, upersonlig hotellrom uten annet enn svært begrensede ute- og bevegelsesmuligheter. Ved et karanteneopphold i egne, egnede lokaler (slektningers tomme eller for formålet leide hus, leiligheter eller annet egnet sted), vil man derimot kunne tilrettelegge for gode rammer for de små barna, med lek, bevegelsesmuligheter etc som ikke er mulig på et lite egnet hotell.

Vi vet at julen er en tid der forekomsten av psykiske vansker har et toppunkt, også i normale år. Vi vet at samvær med nær familie er en viktig beskyttelsesfaktor for psykiske vansker både hos barn og voksne. Spesielt gjelder dette i de symbolsk og psykologisk viktige høytidene som julen. Mange familier ser seg nødt til å avlyse besøk av familie fra utlandet denne julen. For mange er ikke årsaken karantenereglene, som for mange lar seg fint overholde i egnede, private lokaler, men kravet om tvungent karantenehotell. Særlig gjelder dette familier med små barn, der karantenehotell av svært gode grunner, som anført over, virker avskrekkende og vil føre til at planlagte familiebesøk må avlyses. Vi oppfordrer derfor sterkt til at kravet om karantene ved innreise fra røde områder opprettholdes, men at kravet om karantenehotell for de som har dokumenterte egnede andre lokaler å gjennomføre karantenen i frafalles.

Med vennlig hilsen,

Gro Vatne Brean, Are Brean.