Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 27.11.2020

Høringsvar – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Vi viser til høringsbrevet og lovforslag om forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene. Hovedorganisasjonen Virke representerer over 24 000 virksomheter med over 300 000 ansatte i hele Norge innen handel, tjenesteytende næringer, reiseliv, kultur og ideell sektor. 8 av 10 arbeidstagere i Norge jobber i tjenestenæringene.

På grunn av kort høringsfrist, kun 2 arbeidsdager, og omfattende øvrige myndighetstiltak, både nasjonale og ikke minst lokale, rettet mot en rekke bransjer i tjenestesektoren, tas det forbehold for at vi ikke har hatt mulighet til tilstrekkelig gjennomgang av forslaget i relasjon til øvrig regelverk. Virke ønsker derfor primært og prinsipielt å melde en bekymret for svært knappe høringsfrister på lovforslag som berører grunnleggende rettigheter og friheter for den enkelte, og med tilhørende konsekvenser for næringsgrunnlaget for små og større virksomheter. Etter Korona-lovens oppheving 27. mai burde normale høringsfrister inntre selv om pandemien forventes å være langvarig. Den midlertidige bestemmelsen kom i begynnelsen av november og man burde umiddelbart ha sendt dette forslaget på høring. Virke nøyer seg derfor med kun å kommentere det rent overordnede spørsmål i høringsnotatet som rammer våre virksomheter.

Legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113 krever at fastsetting av forskrifter som gjør inngrep overfor den enkelte, må ha forankring i lov gitt av Stortinget og stiller krav til lovhjemmelens klarhet. I vurderingen av hjemmelskravet har det betydning hvor inngripende tiltaket er. Det må videre tas hensyn til om tiltaket griper inn i menneskerettigheter som er grunnlov- eller konvensjonsfestet, og om normen som vedtas i medhold av en fullmaktsbestemmelse, er straffesanksjonert. Virke er enig i at de tiltak som kan fastsettes med hjemmel i dette lovforslaget, har nær sammenheng med regler om innreisekarantene fastsatt etter smittevernloven § 4-3 og støtter derfor departementet i at det er naturlig at reglene plasseres som nytt andre og tredje ledd i § 4- 3.

Virke vil kort fremheve at det er viktig at handels- og tjenestenæringen å kunne ha egen styring rundt forholdene mht om innreisekarantenen skal gjennomføres på karantenehotell eller et annet egnet oppholdssted. Det må derfor være fortsatt anledning for å ha unntak fra en slik hovedregel. Slike unntak kan både være betinget av at den innreisende har tilgang til et annet egnet oppholdssted og at dette kan være økonomisk fordelaktig for virksomheten, men også av motsatt hensyn. Det vil kunne finnes et øvre sjikt av reisende som ønsker en høyere standard enn det de offentlige karantenehotellene kan tilby og da bør det være anledning til at de som ønsker å betale for dette, kan innrette seg slik at de tar særlige hensyn til de som ønsker dette. Både til fordel for den reisende og til fordel for hotellnæringen, da særlig i sentrale deler av Oslo.

Virke er enig i departementets vurdering når det gjelder reglenes varighet om at en hensiktsmessig periode kan være frem til 1. juli 2021 da dette er tidspunktet smittevernloven § 4-3 a oppheves. Vi vil imidlertid uttrykkelig minne om at vi for å holde produksjonen oppe i Norge, trenger vi arbeidskraft fra utlandet. Reglene kan derfor ikke vare lengre enn det som er nødvendig, jf. bl.a. smittevernloven § 1-5.

Vi noterer oss at dagens høring kun gjelder forslaget til lovhjemmel og at det tas sikte på at forskriftsbestemmelsene som regulerer plikt til opphold på karantenehotell sendes på høring neste uke. Virke forbeholder oss derfor retten til å komme tilbake med tilleggskommentarer til denne om nødvendig.