Høringssvar fra Paul F. Henriksen m/familie

Dato: 27.11.2020

Vi vil innlede med at vi helt klart ser behov for strenge restriksjoner for å forhindre ytterligere spredning av Covid-19. Ordningen med bruk av karantenehotell, fremstår imidlertid som at den treffer noe vilkårlig, og det er flere aspekter som gjør at flere vil føle seg urettferdig behandlet.

Høringsnotatet er omfattende, og vi har ikke hatt tid til å sette oss inn i hele notatet, så vi tar høyde for at det er momenter i det som vi ikke har fått vurdert skikkelig. Vi ønsker likevel å komme med noen betraktninger rundt det, da vi ser en klar uforholdsmessighet for vår situasjon – og for andre i samme situasjon som oss. Dette begrunner vi nedenfor.

Vår situasjon er den at vi har familie – en datter, svigersønn og et barnebarn på 2,5 år – som skal besøke oss i julen. De har ikke vært i Norge på flere år, men har nå tatt seg tre ukers ferie for å komme hit. Reisen ble bestilt før bestemmelsen om karantenehotell ble iverksatt. Hvis de skal måtte bo 10 av 21 dager på karantenehotell, spises store deler av oppholdet opp.

I det følgende skal vi redegjøre for en del momenter vi har sett som svært aktuelle:

1. Personer som er unntatt fra kravet om å bo på karantenehotell

Det er en rekke personer som er unntatt fra bestemmelsen om opphold på karantenehotell, deriblant personer som til vanlig er bosatt i utlandet – som utenlandsstudenter i Norden, personer i utenrikstjenesten, personer som eier bolig i Norge, arbeidstakere som skal utføre arbeid i Norge, mv. Felles for alle disse er at de har eller antas å ha et egnet oppholdssted under sitt opphold i Norge.

For vår del har vi flere egnede oppholdssteder å tilby de tre som kommer: i vårt hjem, på hytta vår, eller i en utleieleilighet som for tiden står tom.

Vi som mottar besøket (vi er et samboerpar med en voksen sønn) har også tilpasset oss at vi får gjester, ved at vi har sørget for å kunne holde oss hjemme de ti første dagene av deres opphold her. Dette har vi ordnet ved uttak av ferie og ved at vår sønn, som er student, har undervisning via nettet fordi undervisningsstedet er stengt grunnet covid-19.

Det er med andre ord en bedre løsning å få våre gjester hjem til byen vi bor i enn at de skal bo på et karantenehotell.

2. Mange studenter har reist hjem til sine foreldre, og mange hybler og leiligheter står derfor tomme

Disse hyblene og leilighetene kan tilbys til innreisende. De vil da kunne bo billigere og mer normalt enn på et hotellrom. Utleierne vil da også kunne få inntekter de nå går glipp av.

3. Kontroll med at folk overholder karantenen

Når folk selv besørger oppholdssted – istedenfor å bo på karantenehotell – kan det være vanskeligere å kontrollere at de faktisk overholder karantenen. Dette er imidlertid også vanskelig for alle de som er unntatt bestemmelsen om opphold på karantenehotell, og det er like vanskelig for alle de som er bosatt i Norge – noe som har ført til oppblomstring av pandemien. Det fremstår derfor som svært uforholdsmessig at noen skal undergis strenge bestemmelser, mens andre kan bevege seg fritt som de vil. Brudd på karantene er uansett belagt med straff, noe som fungerer preventivt.

Det å forlange at noen skal oppholde seg på karantenehotell mens andre kan bevege seg fritt, fremstår også som en forhåndsdømming; det virker som at man tar utgangspunkt i at enkelte vil bryte karantenen hvis de ikke oppholder seg på et bestemt sted og overvåkes der.

Som nevnt har vi både vårt eget hjem, ei hytte og en utleieleilighet til disposisjon, slik at det overhodet ikke er noe problem å tilby et egnet oppholdssted. Det samme vil gjelde de fleste andre som får gjester fra utlandet. Mange vil dessuten kunne tilby billigere og mye bedre oppholdssted enn et karantenehotell.

4. Barn på hotell

Med et barn på 2,5 år er det vanskelig å gjennomføre et 10-dagers opphold på et hotell, med begrensede muligheter for å bevege seg rundt. Et barn på den alderen har behov for å utfolde seg og komme seg ut og være i aktivitet. Man kan selvsagt argumentere med at man ikke bør reise mens pandemien pågår, men denne reisen ble som nevnt planlagt og bestilt før bestemmelsen om karantenehotell trådte i kraft, og vi har som nevnt planlagt godt for å unngå kontakt med andre mennesker – både i de ti første dagene da de skal i karantene og i den resterende delen av deres opphold her.

Det er gitt anledning for de tre gjestene våre å komme til Norge, noe de ikke hadde for få måneder siden. I og med at de har mulighet til å komme, virker det bakvendt å pålegge dem karantenehotell.

Konklusjon

Vi har som nevnt ikke hatt anledning til å sette oss grundig inn i alle aspekter ved høringsnotatet, men vi mener helt klart at det fremstår som uforholdsmessig at våre tre gjester skal måtte bo på karantenehotell i ti dager. Det samme vil gjelde mange andre i samme situasjon.

Uforholdsmessigheten vil ikke bare gjelde våre gjester eller de i samme situasjon, men alle andre som kommer til Norge for å oppholde seg her for en kortere eller lengre periode. Det fins mange alternativer, f.eks. å leie en leilighet eller hybel, bo hos familie/kjente, og så videre.

Vi kunne skrevet mye mer, men høringsfristen er kort. Vi lar det derfor bli med dette.

Vi vil konkludere med at det bør gis et alternativ til karantenehotell: Der personen(e) kan dokumentere at de har et egnet oppholdssted, på lik linje med de personene som er unntatt fra bestemmelsen om karantenehotell, bør dette alternativet vurderes. Hvis alternativet oppfyller kriteriene for å begrense spredningen av pandemien, må det tillates. Det vil jo da være snakk om personer som har fått negativ svar på en covid-19-test og som har et egnet oppholdssted. Det å nekte dem dette, vil innebære en forhåndsdømming, noe som vil være sterkt i strid med rettslige og menneskelige prinsipper.