Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183912

Dato: 26.11.2020

Jeg stiller meg svært kritisk til lovforslag om hjemmel til å plassere folk i karantenehotell, da tidligere forskrift har vist seg å være svært lite gjennomtenkt. Med en godkjenning av denne loven oppstår det en situasjon hvor det er altfor enkelt å gripe inn i livet til enkeltpersoner. I høringsnotatet står det blant annet at

"Et annet viktig hensyn ved utformingen av forskrifter gitt med hjemmel i dette forslaget, er at de må være enkle å forstå og etterleve. De som blir pålagt tyngende inngrep i sitt privatliv og i sin bevegelsesfrihet må både kunne forstå hva reglene krever av dem og hvorfor reglene er gitt. Dette er avgjørende for at tiltakene skal ha den ønskede effekt."

Slik som forskriften er i dag blir håndhevelsen av tiltaket vektlagt høyere enn rettighetene og hensynet til de som blir rammet. Det er ingen medisinskfaglig logikk i at eksempelvis nordmenn som arbeider i utlandet ikke skal kunne utføre karantene på et egnet oppholdssted på lik linje med studenter og utenlandske arbeidsgivere. Dette vil jeg understreke at ikke hverken er enkelt for folk å forstå eller å innrette seg etter. Vi har også sett uttallige eksempler på at de som skal håndheve tiltaket heller ikke forstår hvilke rettigheter de innreisende har og dette er til belemring for individene som blir rammet. I og med at vi ikke vet hva fremtidige forskrifter vil inneholde, mener jeg det er urovekkende å innføre en slik lov som griper inn i folks liv på en uforholdsmessig, diskriminerende og innskrenkende måte. Grunnloven sier at alle er like for loven, men dette blir satt på prøvelse når enkelte grupper blir forskjellsbehandlet slik som i dag. Jeg ønsker også å påpeke at karantenehotell kun bør bli brukt som et alternativ for de som ikke har egnede steder å utføre sin karantene. Hvis et egnet sted kan dokumenteres, burde tillit bli vist og individets frihet settes høyere enn en antakelse gjort av myndighetene. Svært inngripende tiltak bør ikke bli iverksatt på grunnlag antakelser. Og det å anta at en student eller en utenlandsk arbeidstaker har et egnet sted, er virkelig diskriminering som overhodet ikke bør lovfestes på noen måte. Oppsummert vil jeg påpeke at dette lovforslaget er en trussel for rettssikkerheten og enkeltindivider.