Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 561101

Dato: 26.11.2020

Karantenehotel burde ikke videreføres med det nåverende regelverk, men med flere unntak til hovedregelen.

De regler og retingslinjer som er i virke medfører psykiske og økonomiske konsekvenser, på et grunnlag som ikke kan smittvernfaglig begrunnes. Det gjelder særlig regelen om at en ikke selv kan sørge for egnet oppholdssted til sin karantene, hvor en går i karantene alene eller med medreisende i lånt eller leid bolig. Det er intet smittevernfaglig grunnlag for at hovedregelen uten dette unntak skal videreføres. Den eneste logiske bakgrunn for denne regel er å gjøre regelverket omkring hotelkarantene enklere å håndheve for myndighetene, noe som ikke er rettferdig eller begunnelsesverdig overfor alle de menensker som opplever dette som svært inngripende i deres liv. Det er ingen smittefaglig begrunnelse for å beholde den.

Formålet med smittevernloven er å beskytte landsmenn mot smitte. Videreføreing av karantenehotel for dem som i realiteten ikke behøver det, fordi de selv har eller kan låne egnet oppholdssted, vil innebere å innføre en hjemmel som ikke er med til å understøtte dens formål, nemlig smittevern. Regelen vil medføre psykyske og økonomiske påkjennelser på mennesker, som kunne vært unngått, uten å øke smitterisikoen.

Regelen krever store kostnader for både staten og den enkelte person, som kunne vært unngått hvis en selv stod for egnet bolig. Uten å vite det sikkert, vil jeg sterkt anta at det er billigere for staten å innføre stikkprøver utført av politiet, hvor det sjekkes at den innreisende oppholder seg på det opgitte sted, sammenlignet med å betale for koronahotel for de mange som vil komme til Norge i løpet av julen.

Mitt forslag er å videreføre regelen om hotelkarantene, men med unntak for situasjoner hvor en kan avholde karantene på egnet oppholdssted alene eller med andre medreisende. Et annet unntak, mest relevant for dem som skal besøke kjæreste i Norge, er at de kan oppholde seg sammen gitt at med-beboer under karantenen også går i karantene.

Disse to unntak vil gjøre regelverket logisk og smittevernfaglig begrunnet, fordi det tar hensyn til stuasjoner hvor unntak fra karantenehotel ikke øker risiko for smitte generelt i befolkningen.