Høringssvar fra Vidar Træland

Dato: 26.11.2020

Jeg har noen kommentarer til uttalelser representanter fra myndighetene har kommet med i diverse medier når det gjelder innføring av karantenehotell.

1: På bakrgunn av stor smittespredning i Norge, der mye kan spores til personer som har oppholdt seg i utlandet, må vi innføre strenge tiltak for å stoppe utviklingen. Dette inkluderer blandt annet krav om karantenehotell for noen grupper tilreisende.

-Kommentar: Dette er en god argumentasjon for å innføre målrettede tiltak. Det er derimot ikke noen argument som spesifikt rettferdiggjør bruk av karantenehotell. Hvert enkelt tiltak bør kunne rettferdiggjøres ut ifra effekten det har på smittesituasjonen, og effekten det har på de som blir berørt av tiltaket. Det foreligger pr nå ikke dokumentasjon på effekten med karantenehotell for personer som allerede har testet negativt før ankomst.

2: Formålet med karantene er at personer med overreperesentert risiko for å være smittet må forholde seg til andre som om de var smittet, slik at ikke smitten sprer seg. Dette lar seg vanskelig gjøres i private hjem med flere i husholdet, og det er vanskelig å dokumentere at karantenen blir gjennomført på forsvarlig måte.

-Kommentar: Innreisende til Norge må nå framvise negativ test ved ankomst. Det foreligger ikke dokumentasjon på at innreisende med negativ test har en overrepresentert risiko for å være smittet ift befolkningen generellt. Man kan da sette spørsmålstegn med hvorfor denne gruppen skal måtte utsettes for noen av de mest inngrepende frihetsberøvende tiltak siden krigen. Det er heller ikke vanlig praksis i Norge at folk settes under overvåkning for å dokumentere at de følger loven.

3: Vi vet at tiltakene slår uheldig ut for noen, men det er viktig at vi gjør tiltakene enkle å forstå.

-Kommentar: Vi har nå snart hatt 9 måneder med tiltak som har splittet opp internasjonale familier og partnere. Mangen har egnede boliger som kan benyttes i karantenetiden. Mangen partnere vil også ta karantene sammen. Da vil begge to eksponeres for langt færre personer i karantenetiden enn dersom den ene er på karantenehotell. Det er uforståelig at et slikt inngrep kan forsvares med at ting må være enkle.

4: Bruken av karantenehotell vil ha en avskrekkende effekt som vil begrense antallet personer som velger å reise til Norge.

-Kommentar: Her er nok den egentlige grunnen! Det bør prioriteres å finne løsninger som er mer humane samtidig som smittevern blir ivaretatt. Det har så vidt jeg vet ikke blitt dokumentert at familie/kjærestebøsøk er en betydelig smittekilde. Dersom det skal forsvares å opprettholde slike svært ingripende tiltak over tid, må det kunne forventes at dokumentasjon på effekten er betydelig og dokumenterbar.

Vidar Træland