Høringssvar fra Hildegunn

Dato: 27.11.2020

På vegne av barna vil vi inngi et høringssvar:

Utenlandske arbeidere gis muligheten til å dokumentere opphold på enerom.

Men våre foreldre gis ikke den samme muligheten, selv om de kan dokumentere egnet sted for en smittetrygg og barnevennlig innreisekarantene alene på lånt hytte/leilighet/hus i 10 dager.

Karantenehotell som det praktiseres er ikke egnet for oss barn. (se vedlegg)

Konsekvensen er at vi som barn og våre foreldre indirekte nektes inngang til Norge.

  • Vi prøver å forstå hvorfor, men dette er eksempel på ikke-svarene vi får: (Fra Spørsmål og svar om innreise til Norge på regjeringen.no)

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2785288

Hva er det som gjør at arbeidsgivere får muligheten til å finne såkalt egnet karantenested til sine utenlandske arbeidere, men familie får ikke det?

Denne regelendringen skal sikre at innreisende fra røde områder har et egnet sted hvor de kan tilbringe karantenetiden etter ankomst til Norge, og at dette er noe som enkelt kan dokumenteres ved innreise. Det vil være tilfelle for utenlandske arbeidstakere som kan dokumentere at deres arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted i enerom. Andre utenlandske arbeids- eller oppdragstakere som ikke kan dokumentere slike tiltak fra sine arbeidsgivere vil derimot måtte tilbringe karantenetiden på karantenehotell.

  • FNs konvensjon om barnets rettigheter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/

  1. TIL BARNETS BESTE
    Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
  1. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT
    Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

  • Grunnloven §104:

https://grunnloven.lovdata.no/

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Med vennlig hilsen

Hildegunn Halvorsrød og Petrus 3 år,

Norske statsborgere med adresse i Danmark

Vedlegg