Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115303

Dato: 26.11.2020

Kjære Regjering og Stortingsrepresentanter.

Jeg kopierer ett tidligere svar da dette dekker mine tanker og opplevelser vedrørende situasjonen vi er i.:"

Denne ordningen bærer grovt preg av å ha vært lite gjennomtenkt, og med skremmende iverkssettelse. Mange er historiene om fradrag av pass, dårlig smittevern hos hotellansatte, og rent fiendtlige holdinger fra hotellansatte, vektere og kommuner mot de som har oppholdt seg på karantenehotell. Ved å etterlate håndhevelse til personer som ikke har satt seg inn i regelverk, eller som ikke respekterer regelverk, har vi nå kommet til en situasjon som nærmer seg frihetsberøvelse og isolasjon, istedetfor begrensing i bevegelsesfrihet og karanteneplikt som ønsket og argumentert i høringsnotatet (side 12).

Forskriften til hotellkarantene slik den foreligger nå, ivaretar ikke prinsipp om likeverd for loven, og diskriminerer mellom typer av nordmenn bosatt i utland (student vs arbeidstaker), og forhold til eiendom. Kravet om egenandel for hotellkarantene diskriminerer også på inntekt, da ikke alle har mulighet til å betale for innreise til Norge og hotellkarantene.

Hotellkarantene har også vist seg til å være problematisk i andre land, da friske folk risikerer å bli smittet på selve karantenehotellet, slik som skjedde i Victoria i Australia. Effektiviteten til karantenehotell vs karantene i hjem blir derfor høyst diskutabel.

Derfor er det ønskelig at man finner en løsning som kan ivareta felleskapets interesser, med godt fotfeste i norsk tillits- og dugnadskultur, samt rettsprinsipper, spesielt nå som vi går mot en julefeiring med hvor mange nordmenn bosatt i utlandet og nær familie/kjærester bosatt i utland vil hjem til den "lille familien" til jul. Tiltak som får alle hjem til jul kan bare slå positivt ut på mental helse og styrke folk for de neste månedene som kommer hvor vi trenger at alle gjør sitt for å komme oss ut av denne pandemien. FHI har også uttalt at "å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte" (FHI.no, 14.11)

Det er også derfor ønskelig at man finner en løsning som er bærekraftig for både julefeiringen og de neste månedene fremover, som ivaretar godt smittevern og behov for pandemibekjempelse med bevegelsesfrihet for de som må gjennomføre en nødvendig reise, familiegjenforening, o.l.

Man skal også påpeke at problemene med importsmitte har forekommet i stor grad fra arbeidsreisende (ref FHI og side 5 høringsnotat) og nordmenn bosatt i Norge som ikke har overholt karanteneplikten (ref FHI). Innreisegruppen som inneholder de som i dag må på karantenehotell har vært mye flinkere til å overholde smittevern og karanteneplikt, og få utbrudd skyldes besøk av familie eller kjæreste.

Dette ble også påpekt i Debatten på NRK (24.11), at ytterst få av de som har vært pålagt hotellkarantene har påvist smitte av COVID-19. Det oppfordres derfor sterkt at man finner en løsning som gir bedre oversikt over importsmitten og som ivaretar bevegelsesfrihet slik ved gammel karanteneordning.

Jeg oppfordrer derfor at Regjeringen ber FHI og Helsedirektoratet om å utforske en løsning slik som prøves nå ut i Alberta-provinsen i Canada, hvor man testes på ankomst og er i karantene på egnet sted (eget hjem, familiehjem, korttidsleid bolig og i siste utflukt hotell.), inntil svar på test ankommer. Man kommer deretter ut av karantene med plikt om test på dag 6 eller 7, og blir bedt om å rapportere daglig inn symptomer i 14 dager. (https://www.alberta.ca/international-border-pilot-project.aspx). En slik løsning hvor mesteparten må gjennom slik løsning med testing og selvrapportering (med evt tilpasset løsning for dagpendlere fra Sverige/Finland osv) vil gi helsemyndigheter og fagmiljø mye data om smitte og vil derfor hjelpe med å kunne bedre håndtere pandemien. Det legges til grunn at Helsedirektoratet i høringsnotatet ber om obligatorisk testing på dag 1/2 og dag 6/7 (side 7).

Variasjoner av slik løsning er også iverkssatt på Færøyene (https://corona.fo/travel?_l=en), og skal iverkssettes i England med bruk av egenandel og mulig utvidelse til resten av Storbrittania (https://www.bbc.com/news/uk-55052381).

Dette er en løsning som vil være mindre inngripende, og ivaretar behov for smittevern og pandemibeskjempelse."