Høringssvar fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Dato: 09.03.2022

Forslag om å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av tiltak i ordinær virksomhet

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å innføre personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak i ordinære virksomheter. Avtalene skal gjelde for tiltakene arbeidstrening, mentor, tilskudd til sommerjobb, inkluderingstilskudd, midlertidig og varig lønnstilskudd. Departementet skriver at innholdet i avtalene skal tilpasses innholdet i de ulike tiltakene og avtalepartenes behov, og at avtalen er en trepartsavtale som inngås mellom NAV, arbeidssøker og arbeidsgiver, og som skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid. Avtalene er ment å erstatte den nåværende tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen, som ikke har fungert etter intensjonen.

NHO støtter intensjonene om å skape større forutsigbarhet rundt formål, innhold og hva slags støtte og bistand både den enkelte og arbeidsgiver kan forvente i tiltaksforløpet. For arbeidsgivere er det også viktig med én kontaktperson. Vi er positive til at iverksettelse og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak i større grad digitaliseres slik at de administrative byrdene for involverte parter kan reduseres.

Vi har imidlertid følgende merknader til forslaget:

Erfaring fra våre bedrifter tilsier at det ofte er en helhetlig plan og kombinasjon av ulike tiltak som er nøkkelen for å få til varige ansettelser. Planen bør ta utgangspunkt i bedriftenes og den enkeltes behov, og hva som skal til av bistand og tiltak for å nå et mål om overgang til arbeid. Vi oppfatter at nåværende tilretteleggings- og oppfølgingsavtale var ment å ha denne innretningen. NAV skal i samarbeid med arbeidsgiver og den enkelte vurdere hva slags oppfølging og tiltak som er nødvendig for at vedkommende skal komme i og beholde en jobb. NAV skal forplikte seg til støtte i form av oppfølging, tilskudd eller hjelpemidler innen avtalte frister. Avtalen skal utformes i tråd med den enkeltes og arbeidsplassens behov og inneholde navn på en fast kontaktperson i NAV som skal sørge for koordinering av bistanden fra NAV, i tillegg til avtalt oppfølging.

NHO mener det er viktig at endringer i ordningen med oppfølgings- og tilretteleggingsavtale ivaretar behovet for koordinering av de ulike tiltakene som er nødvendig for at en person skal komme i og stå i jobb. I dette forslaget legges det opp til egne planer per tiltak, og vi er derfor usikre på om dette forslaget vil bidra til tilstrekkelig forutsigbarhet for involverte parter. For virksomheten er det videre viktig med én kontaktperson som kjenner både bedriften og den enkelte, uavhengig av hvilket tiltak vedkommende deltar på. Valg av kontaktperson for bedriften må ikke styres av hvilket tiltak vedkommende mottar. Vi mener også at det vil være en fordel om arbeidsgiver og arbeidstaker fortsatt kan ha en fast kontaktperson etter at arbeidsforholdet er etablert og de øvrige tiltakene er avsluttet. Dette vil bidra til økt sikkerhet for jobbopprettholdelse i den første sårbare perioden av et ansettelsesforhold.

Departementet skriver at forslaget ikke medfører administrativt merarbeid for arbeidsgiver. Per i dag finnes det en rekke ulike avtaler om inkludering som arbeidsgiver må forholde seg til. Helhetlige og koordinerte planer er også viktig for å redusere administrative byrder for arbeidsgiver.

I en helhetlig avtale om tilrettelegging og oppfølging mener vi videre at det er viktig at også opplæringstiltak omfattes. Mismatch i kompetanse blir pekt på som en vesentlig årsak til at så mange nå står utenfor arbeidslivet. Det er høy etterspørsel etter arbeidskraft, samtidig som mange av de som står utenfor arbeidslivet mangler nødvendig utdanning og opplæring. Derfor har blant annet Sysselsettingsutvalget pekt på at bruken av opplæringstiltak bør trappes opp, og i prosjektet Vi Inkluderer er nettopp (skreddersydd) kvalifisering et vesentlig element. Man bør også se på hvordan man kan legge til rette for et bedre og tettere samarbeid med både fylkeskommunen og bedriftene for skreddersydde kvalifiseringsløp som møter arbeidslivets behov for arbeidskraft.

Forslag om endring av §11-2 Inkluderingstilskudd i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

NHO er positive til at målgruppen for inkluderingstilskuddet utvides.

En undersøkelse som Proba Samfunnsanalyse har gjennomført blant våre medlemsbedrifter, viser imidlertid at ordningen er lite kjent. Proba peker på at det er potensiale for forenklinger som gjør de ulike tilskuddsordningene mer oversiktlige for bedriftene (https://proba.no/rapport/arbeidsgiverperspektiv-pa-inkludering/ ). Det er viktig at en utvidelse av målgruppen og digitaliseringen av tilskuddsordningene bidrar til forenklinger og bedre informasjon til arbeidsgiver slik at ordningen blir benyttet i tråd med intensjonen.