Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 10.03.2022

Akademikerne støtter høringsforslagene og er enige i målsettingen om å inkludere flere i arbeidsmarkedet. Samtidig mener vi foreslåtte endringer forutsetter:

- Mulighet for tilpasninger for å oppnå reel medvirkning for tiltaksdeltakere.

- Bruk av tverrfaglig kompetanse der det er relevant.

- Tilstrekkelig økonomiske ressurser, spesielt i en oppstartsfase.

Mulighet for tilpasninger for å oppnå reell medvirkning for tiltaksdeltakere

Det er bra at innholdet i avtalene skal tilpasses innholdet i de ulike tiltakene og avtalepartenes behov. Akademikerne er positiv til intensjonen om digitalisering. Samtidig må det for å være et fleksibelt verktøy tilpasset avtalepartenes behov legges til rette for at brukere med ulik eller lav grad av digital kompetanse får reell mulighet til å medvirke i utformingen av avtalen.

Bruk av tverrfaglig kompetanse der det er relevant

For å oppnå det ønskede resultatet mener vi det er avgjørende både å ha tilstrekkelig faglige ressurser og en god helhetlig faglig forankring.

Tilstrekkelig økonomiske ressurser, spesielt i en oppstartsfase

Det vises i høringsnotatet til at avtalene i dag er lite brukt og en forventning om økt antall avtaler gjennom forslaget til endring. Samtidig er det ikke en forventning om at forslaget vil føre til administrativt merarbeid eller nye plikter for arbeidsgiver, og utgifter knyttet til forslaget skal derfor dekkes innenfor den gitte budsjettrammen. Erfaringer fra liknende implementeringsprosjekter tilsier at vurderingen ikke nødvendigvis vil stemme, selv om det i snitt kan bli enklere og mindre tidkrevende å inngå avtalene. Mangel på ressurser må ikke bli et hinder for gode intensjoner og implementering av kravet om tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler.