Høringssvar fra Digitaliseringsdirektoratet

Dato: 10.03.2021

Høringssvar - Forslag om endring i folkeregisterloven - kontaktopplysninger for dødsbo

Viser til Høringsnotat - endring folkeregisterloven, «kontaktopplysninger for dødsbo».

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er positive til forslaget til lovendring, som medfører enklere tilgang til kontaktopplysninger for dødsbo gjennom Folkeregisteret.

Selv om denne høringen ikke omhandler taushetspliktsbestemmelsen i folkeregisterloven § 10-2 som sådan, ønsker Digdir likevel å benytte anledningen til å uttrykke vårt syn på bestemmelsen. § 10-2 var også et tema i både Digdirs og Skates høringssvar til Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling. Her tok vi til orde for at taushetspliktsbestemmelsen i folkeregisterloven bør harmoniseres med forvaltningslovens bestemmelse slik den er foreslått i høringen. Adressat for dette høringssvaret var imidlertid Justisdepartementet, og Digdir ønsker å videreformidle vårt syn til Finansdepartementet som eierdepartement for den aktuelle bestemmelsen. I høringssvaret til Justisdepartementet ble følgende skrevet om taushetsbestemmelsen i folkeregisterloven:

«Utstrakt bruk av særlovbestemmelser medfører i dette tilfellet at svært mange offentlige virksomheter må forestå mer eller mindre likeartet lov- og regelverksarbeid, for å dekke opplysningsbehov de har i forbindelse med egen oppgaveløsning. Folkeregisterloven § 10-2 har resultert i at en rekke særlover har egne hjemler som åpner for innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Det har imidlertid også resultert i at en rekke virksomheter som har behov for disse opplysningene i sin oppgaveløsning ikke kan innhente dem fra Folkeregisteret på grunn av manglende hjemmelsgrunnlag.

Videre medfører den valgte lovgivingsteknikken at eventuelle endringer i folkeregisterlovens bestemmelser om hva som utgjør taushetsbelagte opplysninger, vil ha store konsekvenser for de virksomhetene som har behov for opplysningene. Dersom for eksempel opplysninger om vergemål blir taushetsbelagt, vil det medføre at Altinn, som har behov for opplysningene blant annet for å kunne autorisere at riktig person får tilgang til digitale tjenester, men som ikke har egen hjemmel for innhenting av taushetsbelagte folkeregisteropplysninger, ikke lenger vil kunne motta denne type opplysning. Folkeregisterloven § 10-2 første ledd framstår i så henseende som en lite fleksibel bestemmelse som legger opp til ressurskrevende regelverksutviklingsprosesser, all den tid alle offentlige virksomheter som har behov for opplysninger fra Folkeregisteret må sørge for egen innhentingshjemmel. Videre kan behovet for slike lovgivningsprosesser oppleves som et hinder i utvikling av nye løsninger og effektivisering av forvaltningsprosesser der opplysninger fra Folkeregisteret inngår.»

Etter vår vurdering synliggjør denne aktuelle høringen godt problemstillingene knyttet til kravet om egen utleveringshjemmel i folkeregisterloven § 10-2. Digdir ønsker som nevnt med dette å gjøre Finansdepartementet oppmerksom på at vi vurderer det hensiktsmessig at taushetspliktsbestemmelsen i folkeregisterloven harmoniseres med den forslåtte § 13 b første ledd nr. 7 i Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling, dersom dette forslaget gjennomføres.