Høringssvar fra HiOAs Nettverk seksualitet og folkehelse

Høgskolelektor

Dato: 28.11.2015

Svartype: Med merknad

Svar på høring - endringer i § 2 i rammeplanene

Takk for denne muligheten til å gi innspill. HiOAs Nettverk for seksualitet og folkehelse har to setninger nedenfor i kursiv som vil gjelde parallelt til alle deres endringer under § 2 i rammeplanene. Det er svært bra at Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i § 2 i rammeplanene og vil at alle kandidater fra barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærer-utdanning og praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

I tillegg må man sikre at barn og unge får undervisning om den autonome, gode og lovlige seksualiteten før de får undervisning om det krenkende, vonde og ulovlige. Kompetanse i mestring og den positive seksualiteten tydeliggjør eierskap, selvstyring og hensyn til egen og andres kropp og kan forebygge overgrep. Å ikke kun ha et problembasert språk og perspektiv på seksualitet er også i tråd med Helsedirektoratets kommende nye Strategi for seksuell helse. Endringene i Rammeplanene § 2 må derfor også inkludere at institusjonene må tilby en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet innen den autonome og lovlige seksualiteten.

Våre innspill i kursiv i forhold til nevnte utdanninger:

Under Kunnskaper: (Kandidaten)

har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  • har kunnskap om barn og unges seksuelle utvikling, herunder den positive seksualiteten som handler om mestring, og kjenner «WHOs ti seksuelle rettigheter»

Under Ferdigheter (Kandidaten)

  • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.
  • Kan identifisere normalutvikling hos barn og unge, anerkjenne barn og unges gjensidige seksuelle utforskning og undervise om selv-ivaretakelse, empati og om den autonome, positive og lovlige seksualiteten.

 

Vårt høringssvar ligger også som vedlegg / PDF

Mvh

Lærer og høgskolelektor Stine Kühle-Hansen v/ HiOA

Vedlegg

Til toppen