Høringssvar fra Apotekforeningen

Dato: 23.12.2020

Apotekforeningen viser til departementets høringsnotat av 22. desember 2020 med høringsfrist 7. januar 2021.Departementet foreslår i høringsnotatet å gi sykepleiere rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19. Farmasøyter må gis rekvireringsrett på de samme betingelsene.

Bakgrunnen for departementets forslag er at det ved vaksinasjon mot covid-19 vil være en reell fare for at det vil være mangel på helsepersonell med rett til å rekvirere vaksiner til pasient (ordinere), og med dette beslutte om enkeltpasienter skal gis vaksinen. Apotekforeningen deler denne bekymringen. Som vi har meldt til departementet ved flere anledninger denne høsten stiller apotekene sin vaksinasjonskapasitet til disposisjon for covid-19-vaksinering.

Apotekbransjen har allerede fått henvendelser fra flere store kommuner om å bidra i vaksineringsarbeidet. Oslo kommune har skrevet inn apotek i sin vaksineringsplan. Det pågår dialog med Bergen kommune om hvordan apotekene kan bistå kommunen. I går sendte Elverum kommune ut en forespørsel til lokale apotekene om de har ressurser som kan stilles til rådighet.

Signaler fra Stortinget

Vi har merket oss Stortingets ønske om å involvere apotekene og Apotekforeningen i planleggingsarbeidet. En enstemmig helse- og omsorgskomité skriver i Innst. 11 S (2020-2021)

«Tilstrekkelig kapasitet til denne vaksineringen, som kan skje samtidig med en meget omfattende vaksinering mot sesonginfluensa, er en utfordring. Komiteen ber departementet om å involvere kommuner, fastleger og apotek i planleggingen, slik at den tilgjengelige kapasiteten kan utnyttes best mulig.»

Apotek som vaksinasjonsressurs

Det er allerede lagt til rette for samarbeid mellom kommuner og apotek i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6.

I dag kan vaksinering gjennomføres i 900 av landets apotek. I apotekene er det 4 000 vaksinatører, og 2 000 farmasøyter har kvalifisert seg til å rekvirere vaksine mot sesonginfluensa. Farmasøytenes rekvirering denne høsten har forløpt uten kjente problemer. I løpet av noen uker ble nær 100.000 personer vaksinert mot sesonginfluensa i apotek.

Rekvireringsrett for apotekfarmasøyter

Det pågår en hektisk aktivitet i kommunene for å få på plass tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre vaksinering. All tilgjengelig kapasitet bør utnyttes. For at apotek skal kunne være en bidragsyter hvor ressursene utnyttes så effektivt som mulig til vaksinasjon, må farmasøyter i apotek gis rett til å rekvirere vaksine på de samme betingelsene som departementet foreslår for sykepleiere. Farmasøytene vil, som sykepleierne, kunne rekvirere vaksine etter nasjonale og lokale retningslinjer.

Å basere vaksineringsinnsatser i apotek på resept fra fastlege vil sterkt redusere effektiviteten i apotekenes bidrag. Å gi farmasøyter i apotek rekvireringsrett for covid-19-vaksine vil medføre betydelig forenkling og avlasting for fastleger og kommunal helsetjeneste. Rekvireringsrett for farmasøyter vil også innebære en forenkling for alle personer som vil bruke apotek som vaksinasjonssted.

Å vente med å gi farmasøyter rekvireringsrett kan bety at det blir unødvendig lite tid til nødvendig planlegging og opplæring, med den risiko det innebærer. Eventuell opplæring i kommunale rutiner og systemer bør gjøres koordinert for sykepleiere og farmasøyter.

Apotekenes bidrag må reguleres i avtale med kommunen. Så lenge rekvireringsrett knyttes til apotekenes deltakelse i kommunalt ledete vaksinasjonsopplegg er det ingen fare for at farmasøytenes rekvirering skal komme ut av kontroll.

At det er få kommunalt ansatte farmasøyter er ikke noe godt argument for å ikke gi farmasøyter rekvireringsrett. Det er apotekfarmasøytene som utgjør den ekstra-kapasiteten som kommunene nå etterspør.

Ordinering etter prosedyre

I høringsnotatet skriver departementet følgende om vaksinasjon etter virksomhetens prosedyre:

Det følger av helsepersonelloven § 16 andre ledd at departementet i forskrift kan fastsette nærmere bestemmelser om ordinering av legemidler gjennom virksomhetens prosedyrer som skal kunne erstatte leges eller tannleges individuelle ordinering til enkeltpasienter. Departementet har vurdert om denne hjemmelen kan benyttes til å legge til rette for ordinering etter nasjonal prosedyre i forbindelse med vaksinering mot covid-19. Etter departementets syn er hensikten bak denne bestemmelsen å omfatte mer akuttpregede situasjoner, og at § 16 derfor ikke gir sikker hjemmel for en slik prosedyre. Departementet har derfor ikke gått videre med dette forslaget nå.

Etter forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp kan andre enn helsepersonell med rekvireringsrett beslutte og iverksette legemiddelbehandling etter skriftlig prosedyre som er fastsatt av virksomhetsleder. Dersom farmasøyter i apotek ikke gis rekvireringsrett for covid-19-vaksine, mener vi det må være mulig for en kommune, som ansvarlig virksomhet for gjennomføring av vaksinasjonen, å etablere prosedyrer som gir apotekansatte farmasøyter rett til å ordinere vaksinen til enkeltpasienter.

Oppsummering

Apotekforeningen støtter at sykepleiere gis rekvireringsrett for covid-19-vaksiner, men mener samtidig at det må legges til rette for at også farmasøyter i apotek skal kunne rekvirere vaksinen.