Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 26.12.2020

Høringssvar - Forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.

Farmaceutene støtter FHIs og Helsedirektoratets innspill i høringsnotatet om at det ved vaksinasjon mot covid-19 vil være en reell fare for mangel på helsepersonell med rett til å rekvirere (ordinere) vaksiner til pasient. Som nevnt i høringsnotatet er det bare leger og helsesykepleiere som kan rekvirere vaksiner mot covid- 19, og man kan derfor risikere at rekvireringen blir en flaskehals for selve vaksinasjonen - da leger og helsesykepleiere allerede har mange og store oppgaver som er viktige at blir ivaretatt i tjenestene, særlig i situasjonen med pandemi.

Med bakgrunn i dette støtter Farmaceutene forslaget om at sykepleiere kan rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Farmaceutene ser av høringsnotatet at det henvises til at det er svært få ansatte farmasøyter i de kommunale virksomhetene som er ansvarlig for vaksineringen, og at departementet derfor vurderer det som mindre aktuelt å gi farmasøyter en slik midlertidig rekvireringsrett.

Det er ingen faglige argumenter for at farmasøyter ansatt i kommunale virksomheter ikke skal kunne rekvirere etter å ha deltatt i samme opplæring som tiltenkt sykepleierne, og vi foreslår derfor at disse tildeles rekvireringsrett.

For å sikre rask og effektiv vaksinering av Norges befolkning vil vi i tillegg anbefale at apotekfarmasøyter får rekvirere i henhold til vaksinasjonsprogrammet mot covid-19.

Apotekfarmasøyter har allerede rekvireringsrett for vaksiner mot sesonginfluensa, og har dermed praktisk erfaring med rekvirering av vaksiner.

Vi foreslår derfor utvidelse av §2-4 til å lyde (utvidelse satt inn med kursiv):

"§ 2-4.Farmasøyters rett til rekvirering

Farmasøyter med ekspedisjonsrett i Norge kan rekvirere legemidler til farmasøytisk avdeling ved sykehus, jf. forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek kan rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa som skal administreres i apoteket.

Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek eller ansatt i kommunen kan rekvirere vaksiner mot covid-19 i henhold til vaksinasjonsprogrammet for covid-19

Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. Farmasøyter som eier apotek har ikke rekvireringsrett. Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke legemidler som kan rekvireres etter dette ledd."

En slik utvidelse vil sikre at apotekfarmasøyter på rundt 900 apotek omkring i Norge, og farmasøyter ansatt i kommunene, kan bidra til at befolkningen får tilgang på vaksiner mot covid-19.

Med vennlig hilsen

for Norges Farmaceutiske Forening

Rønnaug Larsen

Leder