Høringssvar fra Apotek 1 Gruppen AS

Dato: 28.12.2020

Apotek 1 Gruppe AS viser til departementets høringsnotat av 22. desember 2020 med høringsfrist 28. desember 2020. Departementet foreslår i høringsnotatet å gi sykepleiere rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.
Farmasøyter må gis rekvireringsrett påde samme betingelsene.

Apotek 1 Gruppen AS slutter seg til Apotekforeningens høringssvar gitt på vegne av apotekbransjen, og ønsker å understreke at vi har mottatt ytterligere henvendelser om bistand til organisering, koordinering og gjennomføring av Covid-19 vaksinasjon fra kommuner.

Rekvireringsrett for farmasøyter vil gjøre at vi i enda større grad kan avlaste kommunene i dette arbeidet og sikre en mer effektiv gjennomføring.